Акционери

ПроКредит Банк България е част от групата ПроКредит, която се управлява от ПроКредит Холдинг – компания майка със седалище във Франкфурт. ПроКредит Холдинг е едноличен собственик на ПроКредит Банк България.

ПроКредит Банк България е основана през октомври 2001 г. от група международни инвеститори, ориентирани към развитието на предприемачеството, много от които днес са акционери в ПроКредит Холдинг. Тяхната цел бе да се създаде нов вид финансова институция, която по социално отговорен начин да обслужва нуждите на малките и много малките предприятия. Основната им не бе да умножат краткосрочно печалбата си, а по-скоро да навлязат и разширят дейността си във финансовия сектор и допринесат за дългосрочното икономическо развитие при постигане на устойчива възвръщаемост на инвестицията.

През годините ПроКредит Холдинг обединява собствеността и управленската структура на всички банки ПроКредит, за да създаде в действителност единна група с ясна акционерна структура, и за да приложи спрямо всяка ПроКредит институция най-добрите практики, резултати от съвместната  дейност и всички произтичащи от това ползи.

Собственият капитал на банката към края на 2016 г. е в размер на 120 милиона евро. (Консолидиран годишен финансов отчет за 2016 г.)

Информация за едноличния акционер на ПроКредит Банк България е посочена по-долу.

ПроКредит Холдинг

ПроКредит Холдинг е компанията-майка на група ПроКредит банки. ПроКредит Холдинг е основан през 1998 г. под името Micro Investitionen AG (IMI) от водещата консултантска компания Zeitinger Invest GmbH.

ПроКредит Холдинг се ангажира с разширяването на достъпа до финансови услуги в развиващите се страни и икономиките в преход, създавайки група от банки, които са водещи в предоставянето на разумни и прозрачни финансови услуги за много малки, малки и средни предприятия, както и за населението в страните, в които работят. Освен че предоставя капитал на своите дъщерни банки, ПроКредит Холдинг осигурява развитието на банките ПроКредит и техния висш ръководен състав, като подпомага банките във всички ключови сфери на дейност, включително банкови операции, човешки ресурси и управление на риска. Това е гаранция, че корпоративните ценности на ПроКредит, най-добрите международни практики и принципите на управление на риска от Базел III са наложени в цялата група и са в съответствие със стандартите, установени от немските надзорни органи.

Zeitinger Invest GmbH е водещ акционер и стратегически инвеститор в ПроКредит Холдинг. Zeitinger Invest GmbH е движещата предприемаческа сила, която стои зад групата ПроКредит от основаването на банките.

ПроКредит Холдинг е публично-частна компания. Като допълнение към Zeitinger Invest GmbH и ProCredit Staff Invest, другите частни акционери на ПроКредит Холдинг са холандската фондация DOEN, американският пенсионен фонд TIAA-CREF, американският фонд за микрофинансиране Omidyar-Tufts,  швейцарският инвестиционен фонд responsАbility, MicroVest и микрофинансиращия фонд GAWA. Публичните акционери в ПроКредит Холдинг са KfW (Немската банка за развитие), IFC (подразделение на Световната Банка в частния сектор), FMO (Холандската банка за развитие), BIO (Белгийската инвестиционна компания за развиващите се страни), и Proparco (Френска компания за инвестиране и насърчаване на икономическото сътрудничество).

Правната форма на ПроКредит Холдинг е т.нар. KGaA (Kommanditgesellschaft auf Aktien, или командитно дружество с акции). Това е правна форма често използвана в Германия, която може да бъде считана за акционерно дружество, в което ролята на Управителен съвет се изпълнява от основния акционер. Основният акционер има право на решаващ глас при вземането на основни решения за акционерите. В случая на ПроКредит Холдинг, основният акционер е отделна малка компания, която е собственост на основните акционери на ПроКредит Холдинг AG & Co. KGaA: Zeitinger Invest GmbH, ProCredit Staff Invest, DOEN, KfW и IFC. Структурата на KGaA ще позволи на ПроКредит Холдинг в бъдеще да набира капитал без прекомерно да отслабва влиянието на основните акционери при изпълнението на целите им - подпомагане развитието на бизнеса и постигането на търговски успех.

Според рейтинговата агенция Fitch инвестиционният рейтинг на ПроКредит Холдинг е (ВВВ). Към края на 2015 г. собственият капитал на групата ПроКредит възлиза на 604 милиона евро. Общата стойност на активите на групата ПроКредит е 6,0 млрд. евро.