'Да бъдем ПроЗрачни' за частни лица

С разплащателната сметка можете да...

Получавате парични преводи:   

 • заплата или пенсия;
 • обезщетения от НОИ;
 • от страната и чужбина.

Изпращате пари по банков път:

 • в страната и чужбина;
 • плащате данъци и глоби.

Теглите пари и плащате с дебитна карта:

 • от банкомат в страната и чужбина;
 • в магазини и не носите пари в брой.

Плащате сметки за дома:

 • всеки месец за ток, телефон и др.;
 • не идвате до банката и не чакате на опашки.

Правите месечни плащания:

 • превеждате вноските си за лизинг, кредит, кабелна телевизия и др.;
 • спестявате, като заделяте суми по Вашата спестовна сметка;
 • не е необходимо да идвате до банката. 

Колко вида банкови карти има?

Дебитни карти:

 • получавате заплата, пенсия или помощи;
 • теглите пари в брой от банкомат;
 • плащате в магазини.

Кредитни карти:

 • покривате недостиг на пари в бюджета си;
 • плащате в магазини;
 • лимитът по кредитната карта се определя от банката.

За какво друго се ползват банковите карти?   

 • при пътувания в чужбина, резервации в хотел, покупки на самолетни билети или вземането на кола под наем;
 • плащане на битови сметки за ток, парно, вода, телефон на банкомат (E-Pay);
 • проверявате движението и наличността по сметките си;
 • зареждате GSM ваучери.

Важно е да знаете:

С кредитна карта имате усещането, че може да си позволите много. Лимитът на кредитната карта може много бързо да бъде използван, при липса на дисциплина. Ако изтеглите наведнъж лимита, създайте си навик да възстановявате регулярно определена сума от него. В противен случай ще се наложи след време да внесете цялата сума наведнъж.

Какви могат да бъдат таксите по разплащателна сметка?

Направете свое сравнение между различни банки: 

 

Такси за разплащателна сметка

Банка 1

Банка 2

Банка 3

Такса за откриване на сметка (еднократна такса)      
Такса за обслужване на сметка (месечна такса)      
Такса за закриване на сметка (еднократна такса)      
Такси за теглене и внасяне   
Такса за внасяне на пари на каса в банката      
Такса за теглене на пари на каса в банката      
До каква сума няма такса за теглене/внасяне      
Такси за превод
Парични преводи      
Такса за плащане на битови сметки (ток, вода)      
Такса за фиксиран превод (наем, лизинг, интернет и др.)      
Карта по разплащателна сметка
Такса за издаване на дебитна карта към сметка      
Такса за обслужване на дебитна карта (годишна)      
Такса за теглене на банкомат      
Плащане на ПОС устройство      

Спестяванията - колко важни са те?

 • Умението да управляваш своите средства се изгражда в ранно детство. Отговорност на родителите е да образоват финансово своите деца. Това изгражда навици у тях да планират разходите и спестяванията си.
 • Парите, които днес сте спестили, могат да Ви помогнат да бъдете подготвени за неочаквани разходи или покупки.
 • Всеки може да спестява. Важно е достатъчно редовно да заделяте суми, макар и малки по размер.- Вложенията на граждани във всяка банка в България са гарантирани в размер до 196 000 лв. от Фонда за гарантиране на влоговете в банките.
 • В повечето банки не се дължат такси за откриване, поддържане и внасяне на суми по спестовна сметка.
 • Разбира се, можете да вземете кредит, вместо да спестявате. Но не забравяйте, че кредитът има цена - лихвен процент и такси!

Как да спестяваме?

Препоръчваме Ви:

 • Да изберете Срочен депозит, ако вече сте спестили определена сума, която знаете, че няма да Ви се наложи да ползвате за срока на депозита.
 • Да изберете Спестовен влог, ако искате да започнете да спестявате с малки суми и да разполагате свободно със средствата си.
  Стандартен депозит Спестовен влог
Срок Открива се за определен срок Най-често е безсрочен
Предимство По-висока лихва, но е задължително сумата да не се тегли преди крайния срок Свободно внасяне и теглене, без да губите лихвата
Лихва Изплаща се при изтичане срока на депозита Изплаща се веднъж месечно или годишно

Какви видове депозити има?

 • Депозит с лихва, която нараства според сумата
  Съвет! Когато увеличавате депозита си, винаги проверявайте дали по-високата лихва ще се начислява върху цялата сума или само върху увеличението. 
 • Депозити с възможност да се тегли част от сумата преди крайния срок
  Съвет! Проверете дали заплащате такси при теглене от депозита и дали няма да загубите лихвата, ако теглите повече пъти от разрешеното.
 • Депозит с авансова лихва, която получавате при неговото откриване
  Съвет! Ако изтеглите депозита преди изтичане на крайния срок, банката ще удържи изплатената при откриването на депозита лихва от основната сума, която сте внесли. Как да изчислим лихвата по депозит?

Пример: Откривате 3-месечен депозит за сума от 1000 лв. с лихва 8%.

 • Обявената лихва от 8% обикновено е на годишна база.
 • За да изчислите лихвения процент за 1 месец, е необходимо да разделите годишната лихва на броя на месеците в годината т.е. на 12.
 • Лихвен процент за 1 месец = 8%/12 = 0.67%
 • Лихва за 3 месеца = (1000 лв. x 0.67%) x 3 месеца = 20.10 лв.

Важно е да знаете: 

 • Подновява ли се автоматично депозитът и при какви условия?
 • Лихвата натрупва ли се към първоначалната сума или се изплаща по друга сметка?
 • Изисква ли се минимална сума за откриване?Може ли да се довнася и има ли някакви ограничения?
 • Кога и при какви условия можете да теглите от депозита си?
 • Ще дължите ли някакви допълнителни такси?

Как да разпределим личния бюджет?

Финансовото състояние на кредитополучателя, е един от основните фактори за банката, за да отпусне кредит.

За да прецените каква сума можете да заплащате месечно по кредит без да изпадате в затруднение, е важно да изчислите семейния си бюджет:

А (Доходи) Сума Б (Разходи) Сума
 • Работна заплата
 • Премии, надбавкикъм заплатата
 • Наеми
 • Пенсия
 
 • Разходи за наем
 • Ток + Телефон + Вода + Парно + Газ
 • Кабелна телевизия и Интернет
 • Вноска по кредит/кредитна карта
 • Разходи за децата/образование
 • Разходи за храна
 • Разходи за транспорт
 • Гориво
 • Автосервиз
 • Здравеопазване
 • Ремонт
 • Фитнес
 • Фризьор
 • Развлечения - кино, концерт
 • Почивка/Пътешествие
 
Общо доходи (А):   Общо разходи (Б):  
Остатък (А - Б):

Остатъкът от Вашия бюджет е сумата, на която Вие можете да разчитате и която ще бъде използвана за погасяване на новия кредит. Препоръчително е от тази сума да отделите не повече от 50% за погасяване на искания кредит. Така ще Ви останат средства за непредвидени разходи.

Какви видове кредити има и какви са възможните обезпечения?

Видове кредити, предлагани от банките:

 • Потребителски кредити - отпускат се на лица, които работят на трудов договор и основният им доход е работната заплата;
 • Кредити за ремонт - това са кредити за ремонт на дома и енергоспестяващи дейности; 
 • Жилищни кредити - отпускат се за закупуване на недвижим имот;
 • Кредитна карта - отпуска се под формата на паричен лимит по карта, чрез която са възможни разплащания в търговски обекти в страната, чужбина и през Интернет. 

Обезпечения: След като е преценила Вашето финансово състояние, банката може да поиска допълнителна гаранция (обезпечение), за да Ви отпусне кредит. 

Най-често срещаните обезпечения са следните:

 • поръчители;
 • изискване за превод на работна заплата в банката;
 • залог на работна заплата;
 • ипотека на недвижим имот;
 • залог на парични средства. 

Какво оскъпява допълнително Вашия кредит? 

Направете свое сравнение между различни банки:

Такса за разглеждане на документи Банка 1 Банка 2 Банка 3
на искане за кредит, проучване      
Възможни такси при отпускане на кредит   
еднократна такса за отпускане на кредит - заплаща се при отпускане на кредита и обикновено е процент от цялата сума      
такса за управление и обработка - може да е еднократна или ежегодна и обикновено е процент от сумата/остатъка на кредита      
Такси, свързани с обезпечението   
за оглед и оценка на обезпечение      
нотариални такси за ипотека      
застраховка на обезпечението      
годишен процент на разходите      

Законът за потребителския кредит задължава банките да обявяват и изчисляват по един и същи начин размера на разходите по потребителски кредити. Този показател се нарича Годишен процент на разходите (ГПР). При изчисляване на ГПР се включват лихвите и всички такси, свързани с отпускането на кредита.