Документарни операции

ПроКредит Банк издава акредитиви и всички видове гаранции в местна и чуждестранна валута в полза на бенефициенти в и извън страната и в съответствие с действащото българско законодателство, съответните еднообразни правила и международната банкова практика в тази област.

Банковата гаранция представлява поет от банката (издателят) ангажимент да покрие задълженията на длъжник (клиент) към кредитор (бенефициент) при настъпване на предварително определени в гаранцията конкретни условия.

Банката издава всички видове гаранции в местна и чуждестранна валута в полза на бенефициенти в и извън страната и в съответствие със законодателството на България, съответните еднообразни правила и международната банкова практика в тази област:

  • Гаранции за плащане;
  • Гаранции за добро изпълнение;
  • Гаранции за участие в търг;
  • Гаранции за митнически цели;
  • Гаранции за връщане на аванс;
  • Други, в зависимост от специфичните нужди на клиента и неговия бизнес.

Такси - съгласно  Тарифата на банката 
Формуляри -  Искане за издаване на банкова гаранция

Акредитивът представлява поет ангажимент от банката-издадел, действаща по молба и съгласно нарежданията на даден клиент (наредител), да извърши плащане в полза на бенефициент срещу представяне на определени документи при условие, че са спазени всички изрично посочени изисквания и срокове.

В сравнение с други форми на търговски разплащания, акредитивът предоставя по-голяма сигурност както за продавача, така и за купувача. ПроКредит Банк издава акредитиви в местна и чуждестранна валута в съответствие с действащото българско законодателство, съответните еднообразни правила и международната банкова практика в тази област.

Такси - съгласно  Тарифата на банката 
Формуляри -  Искане за издаване на документарен акредитив

Документарното инкасо представлява обработване на документи от банките в съответствие с получени нареждания, с цел получаване на плащане или акцепт, или предаване на документи при други условия.
ПроКредит Банк (България)  обработва документарни инкаса по външнотърговски сделки на свои клиенти. 

Виж още