Други отчети

 

Оповестяване на информация съгласно Наредба 8 на БНБ за капиталовата адекватност на кредитните институции.

 

 

 

Оповестяване на информация във връзка с осма част на Регламент №575/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013 г.

 

 

Информацията относно политиката и практика за възнаграждения се съдържа в докладите за оповестяване по Регламент 575/2013, поместени на интернет страницата на Банката, както и в Груповия доклад за оповестяване, който е публикуван на интернет сайта на ПроКредит Холдинг.