Каква е цената на един кредит?

Как да разпределим фирмените средства?

Финансовото състояние на фирмата, кандидатстваща за кредит е един от основните фактори за банката, за да го отпусне.

За да прецените каква сума можете да заплащате месечно по кредит без да изпадате в затруднение, е важно да изчислите следното: 

А (Доходи) Сума Б (Разходи) Сума
 • Продажба на стоки
 • Приходи от наеми 
 • Приходи от други фирми
 
 • Покупка на стоки и материали
 • Заплати на персонала и осигуровки
 • Транспортни разходи
 • Наем
 • Разходи за ток, парно, телефон и др.
 • Данъци
 • Реклама
 • Вноски по кредити и лихви по тях
 • Други разходи (напр. застраховки, ремонти, счетоводител и др.)
 
Общо доходи (А):   Общо разходи (Б):  
Чиста печалба (А - Б):   

Чиста печалба - Ежемесечни разходи за издръжка на собственика = Остатък от парични средстваОстатъкът от парични средства е сумата, на която можете да разчитате и която може да се използва за погасяване на кредит от Вашата фирма. Препоръчително е да не използвате целия остатък за погасяване на вноски по кредит и да оставите част от тях за непредвидени разходи и инвестиции.

Какви видове кредити предлагат банките на фирмите?

Основни видове кредити, предлагани от банките:

 • Кредити за инвестиции - служат за разширяване на Вашия бизнес, например покупка на машини, ремонт на производствени или търговски помещения и др.;
 • Кредити за оборотни средства - тези кредити служат за покриване на краткосрочни нужди от средства за бизнеса, например разширяване асортимента от стоки;
 • Лизинг - използва се за финансиране закупуването на вещи за бизнеса, като не е необходимо да се предоставя допълнително обезпечение, тъй като самата вещ служи като такова;
 • Овърдрафт - целта на финансирането е да покрие временната необходимост от средства, когато фирмата не разполага с достатъчно наличност по своята сметка. Лихвата се дължи само върху усвоената част от овърдрафта за дните, през които е ползвана.

Каква е разликата между „плаващи" и „фиксирани" лихвени проценти? 

 • Фиксираните лихви се посочват в договора за кредит и не се променят през целия му срок. „Плаващите" (променливи) лихви най-често се използват при дългосрочните кредити.
 • Плаващите лихви представляват комбинация от „базов лихвен процент" и определена надбавка към него. Надбавката е фиксирана, докато „базовият лихвен процент" се променя на определен период от време. 

Какво оскъпява Вашия кредит?

Лихви Банка 1 Банка 2 Банка 3
дължими лихви за целия срок на кредита      
Такса за разглеждане на документи   
проучване, подаване и одобрение на искане      
Възможни такси при отпускане на кредит   
еднократна такса за отпускане на кредит - заплаща се при отпускане на кредита и обикновено е процент от цялата сума      
такса за управление и обработка - може да е еднократна или ежегодна и обикновено е процент от сумата/остатъка на кредита      
такса ангажимент - дължима е при овърдрафт и кредитни линии, начислява се като процент от неусвоената част от разрешения кредит и обикновено се удържа ежемесечно      
Такси, свързани с обезпечението   
за оглед и оценка на обезпечение      
нотариални такси за ипотека      
застраховка на обезпечението      
Такси, за които обикновено се забравя   
такса за: - предсрочно погасяване - частично предсрочно погасяване - предоговаряне на условията по кредита      

Обратно към Кратък номер *7000