Лихвен бюлетин

Лихвеният бюлетин съдържа стандартните лихвени проценти на банката и не включва промоционални условия. 

Потребителскo кредитиране


Потребителски кредити (BGN) 10.00%
Потребителски овърдрафти (BGN) 12.00%
Kредитна карта (BGN/EUR) 19.00%
Kредитна карта с обезпечение депозит (BGN/EUR) 14.00%

 

 

Потребителски кредит

 

Пример

При Потребителски кредит в размер на 7 000 лв., срок на погасяване 5 години, годишeн лихвен процент 10.00%, такса за разглеждане на искане 30 лв.: равна месечна вноска 149,29 лв., обща дължима сума (главница, лихва и такси) 9 242,24 лв., годишен процент на разходите (ГПР) - 12,20%.

 

 

Потребителски овърдрафт 

 

Пример

При Потребителски овърдрафт в размер на 2 000 лв., срок на погасяване 1 година, годишен лихвен процент 12.00%; обща дължима сума (главница, лихва и такси) 2 262,33 лв. при допускане, че сумата е усвоена изцяло и за целия срок и главницата ще се погасява еднократно на крайната дата на издължаване. Годишен процент на разходите (ГПР) - 13,22%.

 

 

Кредитна  карта

 

Пример 1

При Кредитна карта в размер на 3 000 лв., срок на погасяване - 4 години, годишeн лихвен процент - 19%: обща дължима сума (главница, лихва и такси) 5 332,25 лв. при допускане, че кредитният лимит е предоставен за срок от 48 месеца и общият размер на лимита е усвоен изцяло и за целия срок на договора, като главницата ще се погасява еднократно на крайната дата на издължаване. Годишен процент на разходите (ГПР) – 15,52%.

 

Пример 2

При Кредитна карта в размер на 3 000 eвро, срок на погасяване - 4 години, годишeн лихвен процент - 14%: обща дължима сума (главница, лихви и такси) 4 714,00 евро, при допускане, че кредитният лимит е предоставен за срок от 48 месеца и общият размер на лимита е усвоен изцяло и за целия срок на договора, като главницата ще се погасява еднократно на крайната дата на издължаване. Годишен процент на разходите (ГПР) – 11,98%.

 

 

Жилищен кредит "Нов дом"

 

Жилищен кредит „Нов Дом" се предлага в евро. Плаващият лихвен процент се определя за всеки шест-месечен период или може да се фиксира за първия десет-годишен период.

 

Всички посочени лихвени проценти са изчислени на годишна база.

 

Плаваща лихва 

6-месечен EURIBOR + надбавка 2.50, общо не по-малко от  3.00%

Фиксирана лихва за първите 10 г. 

6-месечен EURIBOR + надбавка 3.50%, общо не по-малко от 4.00%

Посочените лихвени проценти важат при превод на работна заплата по сметка в банката и пълна имуществена отговорност на кредитополучателя.

При отговорност до размера на учреденото обезпечение, лихвата се завишава с 1,50 п.п.


Пример 1
 

Жилищен кредит „Нов дом" в размер на 50 000 евро с превод на работна заплата и срок на изплащане 12 години, плаващ годишен лихвен процент в размер на минимум 3.00%, състоящ се от 6-месечен EURIBOR и надбавка в размер на 2.50%: месечна вноска в размер на 414.95 евро за първите шест месеца, обща дължима сума (главница, лихви и такси) 60 796.88 евро. Годишен процент на разходите (ГПР) - *** 3.42%.

 

Пример 2

Жилищен кредит „Нов дом" в размер на 50 000 евро с превод на работна заплата и срок на изплащане 12 години, при фиксиран годишeн лихвен процент за първите 10 години в размер на минимум 4.00%, състоящ се от 6-месечен EURIBOR и надбавка в размер на 3.50%: месечна вноска в размер на 439.23 евро за първите 10 години, обща дължима сума (главница, лихви и такси) 64 296.32 евро. Годишен процент на разходите (ГПР) - *** 4.47%.

 

*** В ГПР са включени следните такси: такса за разглеждане на искане за кредитна сделка, такса за оценка и преоценка на обезпечение (апартамент), годишна такса за застраховка „Имущество“, такси за изготвяне на документи, свързани с учредяване/заличаване на ипотека, месечна такса за обслужване на сметката, както и такса за нейното откриване.

 

Кредит "Енергийна ефективност" за дома


С превод на работна заплата 6.50%, фиксиран за целия период на кредита
Без превод на работна заплата 8.50%, фиксиран за целия период на кредита

 

 

Пример 1

При кредит "Енергийна ефективност" за дома в размер на 3 000 лв., с превод на работна заплата,срок на погасяване 2 години, годишeн лихвен процент 6.50%: равна месечна вноска 133,75 лв., обща дължима сума (главница, лихва и такси) 3 350,80 лв., годишен процент на разходите (ГПР) - 11,61%.

 

 

Пример 2

При кредит "Енергийна ефективност" за дома в размер на 3 000 лв., без превод на работна заплата,срок на погасяване 2 години, годишeн лихвен процент 8.50%: равна месечна вноска 136,51 лв., обща дължима сума (главница, лихва и такси) 3 417,07 лв., годишен процент на разходите (ГПР) - 13,85%.

 

Годишни лихвени проценти по спестовен влог

Валута Мин. салдо Лихвен процент
BGN 250 0.10%
EUR 250 0.05%

 

Годишни лихвени проценти по стандартни срочни депозити:

  Мин. салдо 6 месеца 12 месеца
BGN 2 500 0.10%  0.20% 
EUR 2 500 0.10%  0.20% 
USD 2 500 0.05% 0.10%


Лихвен процент при неспазен падеж на депозита - лихвен процент 0%.

 

 

Разплащателна сметка (за всички валути), Платежна сметка за основни операции (в лева) - Лихвен процент: 0%.

 

Всички лихвени проценти се начисляват на база 365/360 дни.

*Лихвени проценти за физически лица с обща сума на депозитите и влоговете над 500 000 лева или равностойността им в друга валута, се договарят индивидуално.