Лихвен бюлетин

Лихвеният бюлетин съдържа стандартните лихвени проценти на банката и не включва промоционални условия. 

 

Потребителскo кредитиране


Кредит Инвестиция (BGN/EUR) 3.50%
Кредит ЕкоМобилност (BGN/EUR) 1.50%
Овърдрафт FlexFund (BGN/EUR) 6.00%
Kредитна карта (BGN/EUR) 19.00%
Kредитна карта с обезпечение депозит (BGN/EUR) 14.00%

 

 

Кредит "Инвестиция"

 

Пример

При кредит "Инвестиция" в размер на 25 000 лв., срок на погасяване 3 години, годишeн лихвен процент 3.50%, такса за разглеждане на искане 100 лв., такса за оценка на кредитоспособност 100 лв: равна месечна вноска 733.12 лв., обща дължима сума (главница, лихва и такси) 26 951.98 лв., годишен процент на разходите (ГПР) – 5.10%.

 

Кредит "ЕкоМобилност"

 

Пример

При кредит „ЕкоМобилност“ в размер на 30 000 евро, самоучастие 5 000 евро, срок на погасяване 5 години, годишен лихвен процент 1.50%, равна месечна вноска 519,57 евро, обща дължима сума (главница, лихва и такси) 31 174,04 евро, годишен процент на разходите (ГПР) - 1.92%.

 

Овърдрафт FlexFund 

 

Пример

При Овърдрафт FlexFund в размер на 3 000 лв., срок на погасяване 1 година, годишен лихвен процент 6.00%; обща дължима сума (главница, лихва и такси) 3 302,05 лв. при допускане, че сумата е усвоена изцяло и за целия срок и главницата ще се погасява еднократно на крайната дата на издължаване. Годишен процент на разходите (ГПР) - 10,56%.

 

 

Кредитна  карта

 

Пример 1

При Кредитна карта в размер на 3 000 лв., срок на погасяване - 4 години, годишeн лихвен процент - 19%: обща дължима сума (главница, лихва и такси) 5 505,15 лв. при допускане, че кредитният лимит е предоставен за срок от 48 месеца и общият размер на лимита е усвоен изцяло и за целия срок на договора, като главницата ще се погасява еднократно на крайната дата на издължаване. Годишен процент на разходите (ГПР) – 22,98%.

 

Пример 2

При Кредитна карта в размер на 3 000 eвро, срок на погасяване - 4 години, годишeн лихвен процент - 14%: обща дължима сума (главница, лихви и такси) 4 803,00 евро, при допускане, че кредитният лимит е предоставен за срок от 48 месеца и общият размер на лимита е усвоен изцяло и за целия срок на договора, като главницата ще се погасява еднократно на крайната дата на издължаване. Годишен процент на разходите (ГПР) – 16,09%.

 

Жилищен кредит "Нов дом"

 

Жилищен кредит „Нов Дом" се предлага в лева и евро. Плаващият лихвен процент се определя за всеки шест-месечен период или може да се фиксира за първите десет години.

 

Всички посочени лихвени проценти са изчислени на годишна база.

 

  Плаваща лихва Фиксирана лихва за първите десет години

EUR

6-мес. EURIBOR + надбавка 2.25%**, минимум 2.25%**

6-мес. EURIBOR + надбавка 4.00%,

минимум 4.00%

BGN 6-мес. EURIBOR + надбавка 2.25%**, минимум 2.25%**

6-мес. EURIBOR + надбавка 4.25%,

минимум 4.25%

 

Посочените лихвени проценти важат при превод на работна заплата по сметка в банката и пълна имуществена отговорност на кредитополучателя.


При отговорност до размера на учреденото обезпечение, лихвата се завишава с 1,50 п.п.


Пример 1 

Жилищен кредит „Нов дом" в размер на 50 000 евро с превод на работна заплата и срок на изплащане 15 години, при плаващ годишен лихвен процент в размер на минимум 2.25%, състоящ се от 6-месечен EURIBOR и надбавка в размер на 2.25%, такса за разглеждане на искане 75 евро, такса за оценка на кредитоспособност 75 евро: месечна вноска в размер на 328,31 евро за първите шест месеца, обща дължима сума (главница, лихви и такси) 60 760,97 евро. Годишен процент на разходите (ГПР) - *** 2.73%.

 

Пример 2

Жилищен кредит „Нов дом" в размер на 100 000 лева с превод на работна заплата и срок на изплащане 15 години, при плаващ лихвен годишен лихвен процент в размер на минимум 2.25%, състоящ се от 6-месечен EURIBOR и надбавка в размер на 2.25%, такса за разглеждане на искане 150 лв., такса за оценка на кредитоспособност 150 лв.: месечна вноска в размер на 656,61 лева за първите шест месеца, обща дължима сума (главница, лихви и такси) 121 505,51 лева. Годишен процент на разходите (ГПР) - *** 2,73%.

 

Пример 3

Жилищен кредит „Нов дом" в размер на 50 000 евро с превод на работна заплата и срок на изплащане 15 години, при фиксиран годишeн лихвен процент за първите 10 години в размер на минимум 4.00%, състоящ се от 6-месечен EURIBOR и надбавка в размер на 4.00%, такса за разглеждане на искане 75 евро, такса за оценка на кредитоспособност 75 евро: месечна вноска в размер на 371.31 евро за първите 10 години, обща дължима сума (главница, лихви и такси) 68 514,86 евро. Годишен процент на разходите (ГПР) - *** 4.55%.

 

Пример 4

Жилищен кредит „Нов дом" в размер на 100 000 лева с превод на работна заплата и срок на изплащане 15 години, при фиксиран годишeн лихвен процент за първите 10 години в размер на минимум 4.25%, състоящ се от 6-месечен EURIBOR и надбавка в размер на 4.25%, такса за разглеждане на искане 150 лв., такса за оценка на кредитоспособност 150 лв.: месечна вноска в размер на 755,43 лева за първите 10 години, обща дължима сума (главница, лихви и такси 139 339.13 лева. Годишен процент на разходите (ГПР) - *** 4,81%.

 

** За кредитополучатели с месечен доход над BGN 3000

*** В ГПР са включени следните такси: такса за разглеждане на искане за кредитна сделка, такса за оценка на кредитоспособност, такса за оценка на обезпечение (апартамент), годишна такса за застраховка „Имущество“, такси за изготвяне на документи, свързани с учредяване/заличаване на ипотека, месечна такса за обслужване на сметката.

Годишни лихвени проценти по сметка FlexSave за клиенти с разплащателна сметка, дебитна карта и Интернет банкиране


Валута на FlexSave Лихвен процент
                                                              BGN / EUR 0.15%
Годишни лихвени проценти по стандартни срочни депозити за клиенти с разплащателна сметка, дебитна карта и Интернет банкиране    Валута на стандартен депозит

Мин. салдо

12 мес.

 18 мес.

 24 мес.

 36 мес.

BGN/EUR/USD

5 000

0.25% 0.30% 0.35% 0.40%

 

За настоящи клиенти без разплащателна сметка, дебитна карта и Интернет банкиране - лихвен процент 0%.

 

Лихвен процент при неспазен падеж на депозита - лихвен процент 0%.

 

Разплащателна сметка (за всички валути), Платежна сметка за основни операции (в лева) - Лихвен процент: 0%.

 

Всички лихвени проценти се начисляват на база 365/360 дни.

 

Лихвени проценти за физически лица с обща сума по всички сметки (разплащателни/депозитни/FlexSave сметки) над 100 000 евро, се договарят индивидуално.

За кредити с променлив лихвен процент, годишният лихвен процент се формира по следния начин:

 

  Годишен лихвен процент  

=

  Референтен лихвен индекс 

+

 Надбавка  


  но не по-малко от Минималния лихвен процент, определен индивидуално 
  в договора за кредит  
 

 

 

Референтен лихвен индекс


EURIBOR е средното лихвено равнище, при което банките в еврозоната разменят помежду си срочни депозити в евро. Индексът се определя на седмична и месечна база според падежа на депозитите, като стойностите му се публикуват ежедневно от Европейската банкова федерация в Брюксел, Белгия.

За всички кредити с променлив лихвен процент ПроКредит Банк използва референтния индекс 6-месечен EURIBOR.

При определяне на годишния лихвен процент се взема предвид стойността на индекса както следва:
  • При подписване на договора – стойността,  формирана три работни дни преди датата на подписване на договора/ отпускане на транша;
  • За всеки следващ лихвен период по договора за кредит - стойността, формирана три работни дни преди датата на последна вноска по Погасителния план за предходния период.
Стойностите на референтните индекси, обявени в архива на сайта са стойностите, формирани на съответната дата.
 


Надбавка и Минимален лихвен процент


Надбавката и минималният лихвен процент са с фиксиран размер, посочен в договора за кредит.

 

Примери на изчисляване 

  Пример 1
Валута на кредита Евро
Дата на договора за кредит 01.03.2017 г.
Референтен лихвен индекс 6-месечния EURIBOR,
формиран на 24.02.2017 г. - -0,238%
Надбавка

3,00%

Минимален лихвен процент

3,00%

Годишен лихвен процент за първия период

Референтен индекс + Надбавка = -0,238% + 3,00% = 2,762%

Предвид факта, че така изчисленият лихвен процент е под размера на договорения минимален, за съответния период се прилага договореният минимален лихвен процент в размер 3,00%