Лихвен бюлетин

Лихвеният бюлетин съдържа стандартните лихвени проценти на банката и не включва промоционални условия. 

 

Потребителскo кредитиране


Потребителски кредит Инвестиция (BGN/EUR) 5.00%
Кредит ЕкоМобилност (BGN/EUR) 3.50%
Овърдрафт FlexFund (BGN/EUR) 6.00%
Kредитна карта (BGN/EUR) 19.00%
Kредитна карта с обезпечение депозит (BGN/EUR) 14.00%

 

 

Потребителски кредит "Инвестиция"

 

Пример

При Потребителски кредит "Инвестиция" в размер на 25 000 лв., срок на погасяване 3 години, годишeн лихвен процент 5.00%, такса за разглеждане на искане 30 лв.: равна месечна вноска 750,02 лв., обща дължима сума (главница, лихва и такси) 27 318,38 лв., годишен процент на разходите (ГПР) - 6,02%.

 

Кредит "ЕкоМобилност"

 

Пример

При кредит „ЕкоМобилност“ в размер на 30 000 евро, срок на погасяване 5 години, годишен лихвен процент 3.50%, такса за разглеждане на искане 50 лв., равна месечна вноска 546,40 евро, обща дължима сума (главница, лихва и такси) 33 049,16 евро, годишен процент на разходите (ГПР) - 3.95%.

 

Овърдрафт FlexFund 

 

Пример

При Овърдрафт FlexFund в размер на 3 000 лв., срок на погасяване 1 година, годишен лихвен процент 6.00%; обща дължима сума (главница, лихва и такси) 3 278,50 лв. при допускане, че сумата е усвоена изцяло и за целия срок и главницата ще се погасява еднократно на крайната дата на издължаване. Годишен процент на разходите (ГПР) - 9,69%.

 

 

Кредитна  карта

 

Пример 1

При Кредитна карта в размер на 3 000 лв., срок на погасяване - 4 години, годишeн лихвен процент - 19%: обща дължима сума (главница, лихва и такси) 5 332,25 лв. при допускане, че кредитният лимит е предоставен за срок от 48 месеца и общият размер на лимита е усвоен изцяло и за целия срок на договора, като главницата ще се погасява еднократно на крайната дата на издължаване. Годишен процент на разходите (ГПР) – 15,52%.

 

Пример 2

При Кредитна карта в размер на 3 000 eвро, срок на погасяване - 4 години, годишeн лихвен процент - 14%: обща дължима сума (главница, лихви и такси) 4 714,00 евро, при допускане, че кредитният лимит е предоставен за срок от 48 месеца и общият размер на лимита е усвоен изцяло и за целия срок на договора, като главницата ще се погасява еднократно на крайната дата на издължаване. Годишен процент на разходите (ГПР) – 11,98%.

 

Жилищен кредит "Нов дом"

 

Жилищен кредит „Нов Дом" се предлага в лева и евро. Плаващият лихвен процент се определя за всеки шест-месечен период или може да се фиксира за първите десет години.

 

Всички посочени лихвени проценти са изчислени на годишна база.

 

  Плаваща лихва Фиксирана лихва за първите десет години

EUR

6-мес. EURIBOR + надбавка 2.75%, минимум 2.75%

6-мес. EURIBOR + надбавка 4.00%,

минимум 4.00%

BGN 6-мес. EURIBOR + надбавка 2.75%, минимум 2.75%

6-мес. EURIBOR + надбавка 4.25%,

минимум 4.25%

 

Посочените лихвени проценти важат при превод на работна заплата по сметка в банката и пълна имуществена отговорност на кредитополучателя.


При отговорност до размера на учреденото обезпечение, лихвата се завишава с 1,50 п.п.


Пример 1 

Жилищен кредит „Нов дом" в размер на 50 000 евро с превод на работна заплата и срок на изплащане 15 години, при плаващ лихвен годишен лихвен процент в размер на минимум 2.75%, състоящ се от 6-месечен EURIBOR и надбавка в размер на 2.75%, такса за разглеждане на искане 25 евро.: месечна вноска в размер на 340,23 евро за първите шест месеца, обща дължима сума (главница, лихви и такси) 62 946,48 евро. Годишен процент на разходите (ГПР) - *** 3.25%.

 

Пример 2

Жилищен кредит „Нов дом" в размер на 100 000 лева с превод на работна заплата и срок на изплащане 15 години, при плаващ лихвен годишен лихвен процент в размер на минимум 2.75%, състоящ се от 6-месечен EURIBOR и надбавка в размер на 2.75%, такса за разглеждане на искане 50 лв.: месечна вноска в размер на 680,46 лева за първите шест месеца, обща дължима сума (главница, лихви и такси) 125 866,98 лева. Годишен процент на разходите (ГПР) - *** 3.24%.

 

Пример 3

Жилищен кредит „Нов дом" в размер на 50 000 евро с превод на работна заплата и срок на изплащане 12 години, при фиксиран годишeн лихвен процент за първите 10 години в размер на минимум 4.00%, състоящ се от 6-месечен EURIBOR и надбавка в размер на 4.00%, такса за разглеждане на искане 25 евро.: месечна вноска в размер на 439,15 евро за първите 10 години, обща дължима сума (главница, лихви и такси) 64 621,70 евро. Годишен процент на разходите (ГПР) - *** 4.56%.

 

Пример 4

Жилищен кредит „Нов дом" в размер на 100 000 лева с превод на работна заплата и срок на изплащане 12 години, при фиксиран годишeн лихвен процент за първите 10 години в размер на минимум 4.25%, състоящ се от 6-месечен EURIBOR и надбавка в размер на 4.25%, такса за разглеждане на искане 50 лв.: месечна вноска в размер на 890,61 лева за първите 10 години, обща дължима сума (главница, лихви и такси) 130 999,70 лева. Годишен процент на разходите (ГПР) - *** 4.82%.

 

 *** В ГПР са включени следните такси: такса за разглеждане на искане за кредитна сделка, такса за оценка и преоценка на обезпечение (апартамент), годишна такса за застраховка „Имущество“, такси за изготвяне на документи, свързани с учредяване/заличаване на ипотека, месечна такса за обслужване на сметката.

Годишни лихвени проценти по сметка FlexSave


Валута на FlexSave BGN EUR

за клиенти с разплащателна сметка, дебитна карта и Интернет банкиране

0.35% 0.35%

за клиенти без разплащателна сметка, дебитна карта и Интернет банкиране

0% 0%
Годишни лихвени проценти по стандартни срочни депозити
 

Валута на стандартен депозит BGN/EUR/USD

Мин. салдо

12 мес.

 18 мес.

 24 мес.

 36 мес.

за клиенти с разплащателна сметка, дебитна карта и Интернет банкиране

 

 

5 000

0.50% 0.55% 0.60% 0.70%

за клиенти без разплащателна сметка, дебитна карта и Интернет банкиране

0% 0% 0% 0%


Лихвен процент при неспазен падеж на депозита - лихвен процент 0%.

 

Разплащателна сметка (за всички валути), Платежна сметка за основни операции (в лева) - Лихвен процент: 0%.

 

Всички лихвени проценти се начисляват на база 365/360 дни.

 

Лихвени проценти за физически лица с обща сума на депозитите и влоговете над 500 000 лева или равностойността им в друга валута, се договарят индивидуално.

За кредити с променлив лихвен процент, годишният лихвен процент се формира по следния начин:

 

  Годишен лихвен процент  

=

  Референтен лихвен индекс 

+

 Надбавка  


  но не по-малко от Минималния лихвен процент, определен индивидуално 
  в договора за кредит  
 

 

 

Референтен лихвен индекс


EURIBOR е средното лихвено равнище, при което банките в еврозоната разменят помежду си срочни депозити в евро. Индексът се определя на седмична и месечна база според падежа на депозитите, като стойностите му се публикуват ежедневно от Европейската банкова федерация в Брюксел, Белгия.

За всички кредити с променлив лихвен процент ПроКредит Банк използва референтния индекс 6-месечен EURIBOR.

При определяне на годишния лихвен процент се взема предвид стойността на индекса както следва:
  • При подписване на договора – стойността,  формирана три работни дни преди датата на подписване на договора/ отпускане на транша;
  • За всеки следващ лихвен период по договора за кредит - стойността, формирана три работни дни преди датата на последна вноска по Погасителния план за предходния период.
Стойностите на референтните индекси, обявени в архива на сайта са стойностите, формирани на съответната дата.
 


Надбавка и Минимален лихвен процент


Надбавката и минималният лихвен процент са с фиксиран размер, посочен в договора за кредит.

 

Примери на изчисляване 

  Пример 1
Валута на кредита Евро
Дата на договора за кредит 01.03.2017 г.
Референтен лихвен индекс 6-месечния EURIBOR,
формиран на 24.02.2017 г. - -0,238%
Надбавка

3,00%

Минимален лихвен процент

3,00%

Годишен лихвен процент за първия период

Референтен индекс + Надбавка = -0,238% + 3,00% = 2,762%

Предвид факта, че така изчисленият лихвен процент е под размера на договорения минимален, за съответния период се прилага договореният минимален лихвен процент в размер 3,00%

 

По-подробна информация можете да откриете в пълния текст на  Лихвената методология.