Лихвена методология


За кредити с променлив лихвен процент, годишният лихвен процент се формира по следния начин:
 

  Годишен лихвен процент  

=

  Референтен лихвен индекс 

+

 Надбавка  


  но не по-малко от Минималния лихвен процент, определен индивидуално
  в договора за кредит  
 

 

 

Референтен лихвен индекс


EURIBOR е средното лихвено равнище, при което банките в еврозоната разменят помежду си срочни депозити в евро. Индексът се определя на седмична и месечна база според падежа на депозитите, като стойностите му се публикуват ежедневно от Европейската банкова федерация в Брюксел, Белгия.

За всички кредити с променлив лихвен процент ПроКредит Банк използва референтния индекс 6-месечен EURIBOR.

При определяне на годишния лихвен процент се взема предвид стойността на индекса както следва:
  • При подписване на договора – стойността,  формирана три работни дни преди датата на подписване на договора/ отпускане на транша;
  • За всеки следващ лихвен период по договора за кредит - стойността, формирана три работни дни преди датата на последна вноска по Погасителния план за предходния период.
Стойностите на референтните индекси, обявени в архива на сайта са стойностите, формирани на съответната дата.
 


Надбавка и Минимален лихвен процент


Надбавката и минималният лихвен процент са с фиксиран размер, посочен в договора за кредит.

 

Примери на изчисляване 

  Пример 1
Валута на кредита Евро
Дата на договора за кредит 01.03.2017 г.
Референтен лихвен индекс 6-месечния EURIBOR,
формиран на 24.02.2017 г. - -0,238%
Надбавка

2,50%

Минимален лихвен процент

3,00%

Годишен лихвен процент за първия период

Референтен индекс + Надбавка = -0,238% + 2,50% = 2,262%

Предвид факта, че така изчисленият лихвен процент е под размера на договорения минимален, за съответния период се прилага договореният минимален лихвен процент в размер 3,00%

 

По-подробна информация можете да откриете в пълния текст на  Лихвената методология.

Референтен лихвен индекс за дата 20.07.2017 г.

SOFIBOR - BGN EURIBOR - EUR LIBOR - USD
3 мес. - 0.09700% 12 мес. - -0.15100%
  6 мес. - -0.27400%
12 мес. - 1.73789%
  6 мес. - 1.45600%