Едноличен собственик на ПроКредит Банк е

ПроКредит Холдинг (ProCredit Holding AG & Co. KGaA) е компанията майка, която държи контролния пакет акции във всяка ПроКредит институция.

Основните функции на ПроКредит Холдинг по отношение на банките в групата са предоставяне на капиталово и дългово финансиране, указване на стратегически насоки за развитие и упражняване на надзор. ПроКредит Холдинг отговаря във всяка ПроКредит институция да има подходяща организационна структура и процедури, отразяващи основните групови политики, както и прилагането на адекватни стандарти в управление на риска и мерки срещу изпирането на пари. В допълнение, ПроКредит Холдинг участва активно в управлението на човешките ресурси и провеждането на обучения както в самите банки, така и в ПроКредит академиите. Освен това Холдингът създава механизми за бързото разпространяване на добри банкови практики чрез редовно провеждане на семинари и работни срещи между мениджъри от високото и средно управленско ниво във всички ПроКредит институции.

Надзор и корпоративно управление в групата

В дейността си група ПроКредит съблюдава най-добрите международни банкови практики, както и регулативните стандарти в Германия. От 2012 г. ПроКредит Холдинг има лиценз за „контролираща компания“ по отношение на група ПроКредит, издаден от Германския федерален орган за финансов надзор (German Federal Financial Supervisory Authority, BaFin). Съгласно германския закон за банките холдингът отговаря за поддържането на адекватно ниво на капитализация в цялата група, и за осигуряване спазването на всички изисквания на германските банкови регулации в областта на отчетността, управление на риска и спазване на нормативната уредба, превенцията на изпирането на пари, банковите измами и финансирането на тероризма.

 

Aкционери на ПроКредит Холдинг

избери и виж повече

 

 

 

 

Zeitinger Invest GmbH 

Zeitinger Invest GmbH е дружество с ограничена отговорност със седалище във Франкфурт. Компанията е създадена през 2016 г., като правоприемник на Internationale Projekt Consult GmbH (IPC) и е водещ акционер и стратегически инвеститор в ПроКредит групата. Zeitinger Invest GmbH, единствен акционер на IPC, е собственост на семейство Цайтингер, фамилия силно вярваща в идеята за Обединена Европа и нейните хуманни ценности.

От 1980г. насам, семейство Цайтингер предоставяйки консултантски услуги и поемайки отговорност при управлението на проекти, проправя нови хоризонти в областта на проектите за развитие. Един от водещите принципи в работата на Zeitinger Invest е разпространяването на ценностите на предприемачеството, което компанията счита за основен двигател на развитието. Като основен акционер на ПроКредит Холдинг, компанията издига нови стандарти в създаването на целево ориентирани финансови институции в страни с развиващи се икономики с убеждението, че силните и добре функциониращи институции са най-важната предпоставка за ефективно финансиране на малки предприятия в социално баласинирана, устойчива и екологосъобразна среда.

Обратно към всички акционери

 

 ProCredit Staff Invest GmbH & Co KG

ProCredit Staff Invest GmbH & Co KG е основана като IPC Invest през 1998 г. от група служители на IPC. Тяхната цел е да допълнят силната си професионална ангажираност към финансовото посредничество на малките и средните фирми и обикновените граждани, като се превърнат в съсобственици на банките ПроКредит, поемайки свързаните с това отговорности.

Днес, повечето от служителите на ПроКредит Холдинг, членовете на управителните съвети в почти всички ПроКредит банки, както и много други служители в групата са съдружници в ProCredit Staff Invest. Изпълнявайки всекидневните си задължения, всички те допринасят за това техните инвестиции в ПроКредит Холдинг да носят желаните резултати, както по отношение на въздействието му върху развитието, така и върху генерираната финансовата възвръщаемост.

Обратно към всички акционери

 

 

Германска банка за развитие KfW

Банка за развитие KfW представлява институция, чрез която Германското федерално правителство финансира инвестиции и свързаните с тях консултантски услуги в развиващи се страни и страни в преход. Целта й е изграждането и разширяването на социалната и икономическа инфраструктура в тези страни и установяването на стабилна и достъпна финансова система, като същевременно се осигурява опазване на ресурсите и околната среда. Банка за развитие KfW е лидер в оказването на подкрепа за отговорното и устойчиво микро финансиране и по целия свят участва във финансови институции, ориентирани към съответната целева група.

Банка за развитие KfW е водещата банка за развитие в Германия и има възможно най-високия кредитен рейтинг, AAA или Aaa, определени от международните рейтингови компании Moody’s, Standard & Poor’s и Fitch Ratings.

Обратно към всички акционери

 

 

DOEN

Фондация DOEN, е основана през 1991г. от Холандска пощенска лотария, представляваща национална лотария с благотворителна цел. Фондация DOEN вярва, че постигането на зелено общество, в което са интегрирани всички социални групи, е възможно. Ето защо DOEN активно търси предприемчиви хора и организации, способни да допринасят към тази мисия, като често ги подпомага в осъществяването на техните инициативи чрез отпускане на субсидии, инвестиции под формата финансиране, и все по-често чрез осъществяване на контакт между отделни заинтересовани лица. Фондация DOEN финансира тези инвестиции от годишните вноски, които получава по силата на дългосрочни договори със своя основател, Холандската пощенска лотария, както и от още две холандски благотворителни лотарии (BankGiro Lottery и Friends Lottery).

Обратно към всички акционери

 

 

IFC

IFC, член на Групата на Световната Банка, е най-голямата институция за глобално развитие с фокус изключително върху частния сектор. Работейки с частни организации в повече от 100 страни, IFC използва своя капитал, професионален опит и влияние с цел премахване на крайната бедност и насърчаване на общия просперитет.

За 2013 година направените от IFC инвестиции достигат рекордните 25 млрд. долара, с които се създават работни места и се стимулира световното развитие.

Обратно към всички акционери

 

 

TIAA-CREF

TIAA-CREF представлява Американска организация за предоставяне на финансови услуги, управляваща активи на стойност повече от 564 млрд. долара. TIAA-CREF е водещ доставчик на финансови услуги в областта на пенсионното осигуряване, особено за работещите в областта на образованието, изследователската дейност, здравеопазването и културата. TIAA-CREF обслужва приблизително 4,8 милиона души, в над 15 хиляди институции. Компанията е базирана в Ню Йорк и разполага с повече от 90 регионални офиси на територията на САЩ.

Компаниите от Групата TIAA-CREF попадат в Топ 3 на застрахователни компании в Съединените Щати. Благодарение на своята устойчивост, способност за изплащане на обезщетения и обща финансова стабилност, в момента TIAA има възможно най-високия рейтинг от водещите рейтингови агенции в застраховането.
В допълнение на множество продукти и пенсионни спестовни схеми, организацията също предлага животозастраховане, взаимни инвестиционни фондове, спестовни сметки за образование и др.

Обратно към всички акционери

 

 

Фонд за микро финансиране Омидиар–Тъфтс

Фонд за микро финансиране Омидиар–Тъфтс (Omidyar-Tufts Microfinance Fund) инвестира в сектора на финансовите услуги в развиващите се страни и пазари.  Фондът се стреми да демонстрира пред институционалните инвеститори значимостта на микро финансирането.

Фондът е част от фондация на Университета Тъфтс (Tufts University endowment) и е основан през 2005 г. чрез дарение в полза на същия университет, направено от Пиер Омидиар, основател на eBay, и съпругата му Пам, с която заедно основават Мрежа Омидиар (Omidyar Network).

Университетът Тъфтс (www.tufts.edu) има три филиала в Масачузетс, САЩ, а именно: в Бостън, Медфорд/Съмървил и Графтън, както и филиал в Талор, Франция. Той е признат за един от водещите изследователски университети. Поради високи академични постижения, университетът се радва на международна репутация като място за подготовка на студенти, които в последствие имат блестящи кариери в голям брой професии.

Акционери в  Омидиар-Тъфтс са Фонд за микро финансиране Омидиар–Тъфтс, държащ акции с номинална стойност  13,2 млн. евро и Ohana-Holdings LLC (на семейство Омидиар) с номинална стойност 1,3 млн. евро.

Обратно към всички акционери

 

 

BIO

BIO, или Белгийска инвестиционна компания за развиващите се страни, представлява институция за финансиране на проекти за развитие, основана през 2001 г. в рамките на Белгийската кооперация за развитие в подкрепа на частния сектор в развиващите се страни. BIO работи в подкрепа на финансови институции, инвестиционни фондове, предприятия и частни инфраструктурни проекти. Разполагайки с капитал на стойност повече от 600 милиона евро, BIO предоставя дългосрочни финансови продукти директно или чрез посредници.

BIO също финансира програми за техническа помощ за своите клиенти, както и прединвестиционни проучвания. Едно от изискванията на BIO към нейните бизнес партньори е прилагането на екологични и социални стандарти. BIO работи и като допълнителен партньор на традиционни финансови институции за финансирането на проекти, които комбинират финансова възвръщаемост и стимулиране на икономическото развитие.

BIO e член на организацията на Европейските финансови институции за развитие (EDFI - European Development Finance Institutions).

Обратно към всички акционери

 

 

FMO

FMO (Холандска финансова компания за развитие) е холандската банка за развитие. FMO работи в подкрепа на устойчивия растеж на частния сектор в развиващите се пазари, като инвестира в амбициозни предприемачески проекти. FMO вярва, че силният частен сектор има водеща роля за икономическото и социално развитие, тъй като дава възможност на хората да използват собствените си уменията и да подобряват качеството си на живот.

Компанията се фокусира върху три сектора с висока степен на значимост за развитието:
• финансови институции;
• енергетика;
• агро бизнес, храни и водни ресурси.

С инвестиционен портфейл от 6,2 млрд. евро, FMO е една от най-големите европейски банки за развитие на частния сектор.

Обратно към всички акционери

 

 

ResponsAbility Investments AG

ResponsAbility Investments AG e сред водещите независими фирми за управление на активи в света, специализирана в инвестиции в ключовите за развитието сектори на развиващите се икономики – финанси, земеделие, здравеопазване, образование и енергетика.  Компанията предоставя финансиране на компании, чиито бизнес модел е насочен към населението с ниски доходи, и по този начин стимулират икономически растеж и социален напредък.

Основана през 2003 г., ResponsAbility понастоящем управлява активи за над 1,9 млрд. долара, инвестирани в повече от 450 компании в над 80 държави. Компанията е базирана в Цюрих, като има регистрирани дружества и в Париж, Лима, Мумбай и Найроби. Акционери в компанията са голям брой уважавани компании на швейцарския финансов пазар, както и нейни служители. ResponsAbility е лицензирана от FINMA - надзорния орган на швейцарският финансов пазар.

Обратно към всички акционери

 

 

PROPARCO

PROPARCO е институция за финансиране на проекти за развитие, собственост на Френска агенция за развитие (Agence Française de Développement, AFD) и частни акционери. Нейната мисия е да работи като катализатор за частни инвестиции в развиващите се страни, като крайната цел е постигането на растеж и устойчиво развитие.

PROPARCO финансира операции, които са:
• икономически оправдани;
• социално справедливи;
• екологично съобразни;
• и финансово рентабилни.

Фокусът е върху производствените сектори, финансовата система и инфраструктурата. PROPARCO инвестира в географски региони, които включват както големите развиващи се пазари, така и най-бедните държави, като поддържа високи стандарти за социална отговорност и опазване на природните ресурси.

През 2013 г. PROPARCO управлява портфейл на стойност 3,4 млрд. евро в повече от 60 държави.

Обратно към всички акционери

 

 

FUNDASAL

Салвадорска фондация за развитие и жилищно осигуряване (Salvadoran Foundation for Development and Basic Housing, FUNDASAL) е неправителствена организация, ориентирана към развитието на местните общности с оглед подобряването на жизнените условия на семейства с ограничени финансови възможности. FUNDASAL успешно предоставя финансиране в полза на общности с ограничени ресурси  във връзка с проекти за изграждане и подобряване на жилищата.

Обратно към всички акционери

 

 

MicroVest

MicroVest е частен инвестиционен консултант, базиран във Вашингтон. Компанията е основана през 2003 г. с мисията да изгражда финансови пазари, които да обслужват бедните. MicroVest търси устойчиви решения в помощ на финансовите нужди на работещите от по-бедните слоеве на населението като ползва инвестиционни механизми, носещи както социални ползи, така и финансова възвръщаемост за инвеститорите.

Обратно към всички акционери

 

 

GAWA Microfinance Fund

GAWA Microfinance Fund е инвестиционен фонд, базиран в Люксембург, който инвестира в институции, които предоставят микро финансиране, като целта му е да осигурява финансова възвръщаемост за своите инвеститори, както и измерими социални придобивки за общности с ниски доходи.

Фондът разполага с капитал от 21 млн. евро, набран изцяло от европейски частни и институционални инвеститори. GAWA е съинвеститор в ПроКредит заедно с MicroVest, на база общите им стратегически и социални визии.

Обратно към всички акционери