Овърдрафт срещу превод на заплата в банката

Този вид овърдрафт се отпуска на клиенти на банката, които работят на трудов договор и получават своите заплати по сметка в ПроКредит Банк.

Сума на овърдрафта До 5 000 лева или равностойността в евро, но не повече от три нетни работни заплати
Условия за отпускане Най-малко една заплата да е постъпила по сметката на клиента в банката.
Такса за отпускане Без такса
Срок за одобрение До два работни дни
Срок на овърдрафт 12 месеца, с възможност за подновяване
Лихвен процент Съгласно Лихвения бюлетин

 

Как да кандидатствате?

 Необходими документи:

Всяко искане за овърдрафт се разглежда индивидуално, като по преценка на служител на банката могат да бъдат изискани и други документи.

Виж още