Сметки и плащания

ПроКредит Банк предлага пълно банково обслужване на български и чуждестранни юридически лица, като разкрива всички видове фирмени сметки в лева и валута. Банката използва система, която Ви предоставя бърз достъп до Вашите средства от всички наши клонове, независимо къде сте открили своите сметки.

  • ПроКредит Банк предлага широк набор от фирмени сметки с ясни параметри и прозрачни условия. Те позволяват на много малките, малките и средните предприятия да извършват надеждни разплащания с институции и доставчици чрез сигурни банкови операции или да заделят фирмени средства при стабилна доходност.

  • ПроКредит Банк използва система за работа в реално време, което Ви предоставя достъп до сметките и възможност да ги захранвате от всички клонове на банката.

  • ПроКредит Банк издава акредитиви и всички видове гаранции в местна и чуждестранна валута в полза на бенефициенти в и извън страната и в съответствие с действащото българско законодателство, съответните еднообразни правила и международната банкова практика в тази област.