Промяна в Общите условия за платежни услуги на ПроКредит Банк

05 август 2015

Уважаеми клиенти,

Бихме искали да Ви уведомим, че влизат в сила промени в Общите условия за платежни услуги на ПроКредит Банк (България) EАД. Промените засягат раздел II. БАНКОВИ СМЕТКИ и XV. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРНИТЕ ОТНОШЕНИЯ. С промените в Общите условия за платежни услуги може да се запознаете тук.

1. Сметки на лица, упражняващи свободни професии

Всяка сметка на земеделски стопанин или друга свободна професия, ще се приема и третира като сметка за обслужване на бизнеса. В тази връзка към нея ще се прилагат условията, валидни за сметки на юридически лица. Сметки, които се използват за лични нужди, ще се третират като сметка с титуляр физическо лице само след депозиране на писмено изявление на клиента.

2. Условия за поддържане на сметки на физически и юридически лица

а. Физически лица - за поддържане на разплащателна сметка в банката е необходимо:

  •  Минимум 1 транзакция* средно месечно за последните 6 месеца или
  •  Наличност минимум 250 валутни единици. 

b. Юридически лица - за поддържане на разплащателна сметка в банката е необходимо:


 • За разплащателни сметки в лева
  Минимум 3 транзакции* средно месечно за последните 6 месеца и
  Наличност минимум 250 лева.
  За разплащателни сметки в други валути, ликвидационни и специални сметки и такива по програми на ЕС
  Наличност минимум 250 валутни единици.

* За транзакции по сметка не се считат преводи между сметки в банката на един и същи клиент, както и всички служебни банкови трансфери (удържане на такси, вноски по кредити и др.).

При неспазване на условията за поддържане на минимално салдо, респективно за извършване на минимален брой транзакции, банката има право едностранно, без предизвестие да закрие сметката. 

Сумите от закритите сметки могат да бъдат изтеглени на каса във всеки удобен клон на банката.

Описаните по-горе промени влизат в сила от 5 октомври 2015 г.

 

С уважение, 

ПроКредит Банк (България) ЕАД