Специални сметки

ПроКредит Банк Ви предлага специални сметки за застрахователни брокери/агенти, частни съдебни изпълнители, адвокати, адвокатски дружества и сдружения

По специалната сметка могат да се превеждат суми за:

 • застрахователни премии;
 • застрахователни обезщетения или парични суми за потребител на застрахователни услуги;
 • Валута - BGN, EUR, USD;
 • Такси - съгласно  Tарифата на банката;
 • Лихва - съгласно Лихвения бюлетин на банката.

След откриване на сметката банката издава удостоверение, което да послужи на застрахователния брокер/застрахователя за регистрация в Комисията за финансов надзор.

Необходими документи за откриване на сметка лице:

 • Удостоверение за вписване в Търговския регистър/Последно съдебно решение;
 • Удостоверение за актуално правно състояние, не по-старо от 6 месеца - за регистрирани преди 01.01.2008 г. юридически лица;
 • БУЛСТАТ/ЕИК;
 • Документ за самоличност.

ПроКредит Банк Ви предлага пакет от две сметки, в който се включват специална сметка и разплащателна сметка.

Специална сметка - определена единствено за паричните средства, които частният съдебен изпълнител получава от осребряването на имуществото на длъжниците.

Разплащателна сметка - по тази сметка се получават възнагражденията на частния съдебен изпълнител и се удържат таксите за преводи от другата сметка.

Други:

 • Без такса за откриване на специална сметка и разплащателна сметка;
 • Без такса за изходящ левов превод по специалната сметка през системата за електронно банкиране;
 • Без такса за междубанково инкасо по специалната сметка през системата за електронно банкиране;
 • Без такса за вътрешни трансфери в банката през системата за електронно банкиране;
 • Към разплащателната сметка по желание на клиента безплатно може да бъде издадена международна дебитна карта Visa Electron.

Необходими документи за откриване:

 • Документ за самоличност;
 • Карта/ Удостоверение за вписване в Камарата на частните съдебни изпълнители;
 • БУЛСТАТ/ЕИК.

 

ПроКредит Банк Ви предлага специална сметка на адвокати, адвокатски дружества и адвокатски сдружения за внасяне на парични средства от клиенти.

 

По сметката могат да се превеждат суми за:

 • заплащане за разноски, държавни такси и данъци на клиента;
 • заплащане на хонорари на лица, различни от адвоката;
 • извършване на сделки и действия от името и за сметка на клиента, съобразно сключения договор между клиента и адвоката;
 • други цели, предвидени в договора между адвоката и клиента;
 • Валута - BGN, EUR, USD;
 • Такси - съгласно  Tарифата на банката;
 • Лихва - съгласно Лихвения бюлетин на банката.

Необходими документи за откриване на сметка на адвокат:

 • Документ за самоличност;
 • БУЛСТАТ/ЕИК;
 • Адвокатска карта/Удостоверение за вписване в Адвокатската колегия.

Необходими документи за откриване на сметка на адвокатско дружество:

 • Учредителен документ;
 • Удостоверение от Агенцията по вписванията/ Последно съдебно решение;
 • Актуално правно състояние не по-старо от 6 месеца - за дружества, регистрирани преди 01.01.2008 г.;
 • БУЛСТАТ/ЕИК ;
 • Документи за самоличност на представляващите дружеството;
 • Адвокатски карти на представляващите дружеството/Удостоверения за вписване на сдружението в Адвокатската колегия.

Необходими документи за откриване на сметка на адвокатско сдружение:

 • Нотариално заверен дружествен договор;
 • БУЛСТАТ/ЕИК;
 • Документи за самоличност на представляващите дружеството;
 • Адвокатски карти на представляващите дружеството/Удостоверения за вписване на дружеството в Адвокатската колегия.