'Да бъдем ПроЗрачни' за фирми

Кои са основните критерии при избор на банка?

Стабилност

Вие можете да прецените надеждността на една банка по такива параметри като акционери, присъствие на пазара и финансови резултати, които са посочени в годишните отчети. От значение също така е и развитието на клоновата мрежа, както и броят клиенти, сумата на депозитите и кредитите на банката. 

Прозрачност 

Винаги, когато гледате реклама на една банка, е важно да проверите какво стои зад условията, които се описват в нея. Отговорната банка винаги информира клиентите си за пълната цена на своите услуги и всяка съпътстваща продукта информация с особено значение. 

Бързина 

Времето е пари! Отчитайте този факт, така че да не прекарвате времето си в безполезни действия и дълго очакване на решението за Вашия кредит. Бързината при предоставяне на услуги говори за професионализма и качеството на работните процеси в банката. 

Професионализъм и качество 

Компетентният банков служител винаги Ви изслушва и успява да отговори на всеки Ваш въпрос, така че да подбере точния продукт специално за Вас. За качественото обслужване може да съдите по това как се чувствате в банката. 

Разбираеми банкови продукти 

Големият избор на предлаганите банкови услуги често е начин за привличане на вниманието на клиента. Най-важният фактор при избор на банков продукт е това дали Вие разбирате неговите особености и основните предимства пред други подобни на пазара. 

Цена 

Традиционно съотношението цена/качество е важен фактор при избора на банка. Подхождайте внимателно към неправдоподобно ниски стойности на лихви по кредити и/или пък значително високи лихвени проценти по спестовни сметки. Като правило това говори за „скрити” разходи, такси, наказателни лихви, допълнителни условия и съпътстващи продукти. Убедете се наистина, че знаете колко точно ще Ви струва дадена услуга. 

С Вашата фирмена разплащателна сметка Вие можете да извършвате:

Регулярни плащания 

Основното предимство на тази сметка е, че Ви дава възможност да се разплащате с Вашите партньори, без да носите пари в брой. Чрез разплащателната сметка Вие можете бързо да плащате суми по фактури на Ваши доставчици, които се намират далеч от Вашия офис или магазин, включително в чужбина. По Вашата разплащателна сметка можете също така да получавате средства от Ваши клиенти от страната и чужбина. Много банки предлагат възможността да ползвате фирмената си сметка от различни клонове на банката, което е допълнително удобство за Вас. Добре е да проверите дали Вашата банка предлага тази услуга. Повечето банки предлагат различни възможности да ползвате разплащателната си сметка без да посещавате банков клон. 

Интернет банкиране 

Чрез тази услуга можете да проверявате състоянието на Вашите сметки и да извършвате плащания от дома или офиса си. 

Телефонно банкиране 

Чрез него можете да проверявате състоянието на Вашите сметки по телефона, както и да се информирате за различни продукти на банката. В някои банки чрез телефонното банкиране може да се извършват и преводи. SMS съобщения Чрез тази услуга можете да получавате SMS съобщение на своя мобилен телефон при извършени или получени преводи по Вашата сметка. В някои банки при ползването им не се дължи такса, при други се дължи еднократна такса при регистрация, при някои – месечна такса. Проверете също каква е цената на преводите, ако са извършвани през Интернет или Телефонно банкиране.

Месечни плащания 

Тъй като някои задължения се плащат всеки месец – лизинг, наем, СОТ, Интернет и др. много банки предлагат услугата автоматични месечни плащания. Чрез тази услуга банката има ангажимент всеки месец да превежда посочените от Вас суми, без да е необходимо да попълвате документи или да посещавате банков клон. Много банки предлагат и услугата всеки месец да извършват плащанията на сметките за ток, телефон, вода и парно на Вашата фирма. 

Плащане заплатите на Вашите служители без загуба на време 

Много често изплащането на заплати на служителите отнема много време на Вашите счетоводители и касиери. По тази причина повечето банки предлагат услугата „Плащане на заплати по сметка” (Pay Roll). Чрез нея банката извършва автоматично преводи на заплати от Вашата фирмена сметка към сметки на Вашите служители, без да е необходимо да носите пари в брой и да губите време за индивидуални разплащания. Тази услуга предлага предимства и за Вашите служители – те имат по-лесен достъп до кредитите, предлагани от банката. Обикновено служителите получават дебитна карта, чрез която могат да теглят пари в брой от банкомати, да плащат в магазини или да погасяват задълженията си за ток, телефон, вода, парно и др. 

Такси, свързани с услугата „Плащане на заплати по сметка” 

Повечето банки не удържат такса при превеждане на заплатите или ако се удържа такса тя е минимална. Важно е да проверите какви са таксите, които Вашите служители ще заплащат при издаване и ползване на дебитната си карта. Ползване на дебитна карта Някои банки предлагат възможност за дебитна карта към сметката на Вашата фирма, чрез която теглите пари от всеки банкомат в страната или плащате в търговски обекти и бензиностанции, без да носите пари в брой. Важно е да се знае, че е добре тази карта да се използва само за фирмени покупки, за да може след това Вашият счетоводител лесно да осчетоводи разхода. 

Обикновено хората свързват депозитите с лични спестявания. Но банките предлагат депозити и на фирми. Ако разполагате със средства, които няма да са Ви необходими за определено време, можете да ги внесете или прехвърлите по депозитна сметка, където лихвите са по-изгодни от тези по разплащателна сметка. Така парите Ви ще носят допълнителен доход под формата на лихва. 

Как да разпределим фирмените средства?

Финансовото състояние на фирмата, кандидатстваща за кредит е един от основните фактори за банката, за да го отпусне.

За да прецените каква сума можете да заплащате месечно по кредит без да изпадате в затруднение, е важно да изчислите следното: 

А (Доходи) Сума Б (Разходи) Сума
 • Продажба на стоки
 • Приходи от наеми 
 • Приходи от други фирми
 
 • Покупка на стоки и материали
 • Заплати на персонала и осигуровки
 • Транспортни разходи
 • Наем
 • Разходи за ток, парно, телефон и др.
 • Данъци
 • Реклама
 • Вноски по кредити и лихви по тях
 • Други разходи (напр. застраховки, ремонти, счетоводител и др.)
 
Общо доходи (А):   Общо разходи (Б):  
Чиста печалба (А - Б):   

Чиста печалба - Ежемесечни разходи за издръжка на собственика = Остатък от парични средстваОстатъкът от парични средства е сумата, на която можете да разчитате и която може да се използва за погасяване на кредит от Вашата фирма. Препоръчително е да не използвате целия остатък за погасяване на вноски по кредит и да оставите част от тях за непредвидени разходи и инвестиции.

Какви видове кредити предлагат банките на фирмите?

Основни видове кредити, предлагани от банките:

 • Кредити за инвестиции - служат за разширяване на Вашия бизнес, например покупка на машини, ремонт на производствени или търговски помещения и др.;
 • Кредити за оборотни средства - тези кредити служат за покриване на краткосрочни нужди от средства за бизнеса, например разширяване асортимента от стоки;
 • Лизинг - използва се за финансиране закупуването на вещи за бизнеса, като не е необходимо да се предоставя допълнително обезпечение, тъй като самата вещ служи като такова;
 • Овърдрафт - целта на финансирането е да покрие временната необходимост от средства, когато фирмата не разполага с достатъчно наличност по своята сметка. Лихвата се дължи само върху усвоената част от овърдрафта за дните, през които е ползвана.

Каква е разликата между „плаващи" и „фиксирани" лихвени проценти? 

 • Фиксираните лихви се посочват в договора за кредит и не се променят през целия му срок. „Плаващите" (променливи) лихви най-често се използват при дългосрочните кредити.
 • Плаващите лихви представляват комбинация от „базов лихвен процент" и определена надбавка към него. Надбавката е фиксирана, докато „базовият лихвен процент" се променя на определен период от време. 

Какво оскъпява Вашия кредит?

Лихви Банка 1 Банка 2 Банка 3
дължими лихви за целия срок на кредита      
Такса за разглеждане на документи   
проучване, подаване и одобрение на искане      
Възможни такси при отпускане на кредит   
еднократна такса за отпускане на кредит - заплаща се при отпускане на кредита и обикновено е процент от цялата сума      
такса за управление и обработка - може да е еднократна или ежегодна и обикновено е процент от сумата/остатъка на кредита      
такса ангажимент - дължима е при овърдрафт и кредитни линии, начислява се като процент от неусвоената част от разрешения кредит и обикновено се удържа ежемесечно      
Такси, свързани с обезпечението   
за оглед и оценка на обезпечение      
нотариални такси за ипотека      
застраховка на обезпечението      
Такси, за които обикновено се забравя   
такса за: - предсрочно погасяване - частично предсрочно погасяване - предоговаряне на условията по кредита