Уведомления

Подаване на информация от страна на ПроКредит Банк в изпълнение изисквания на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс

01.06.2017
Подаване на информация от страна на ПроКредит Банк в изпълнение изисквания на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс

Уважаеми клиенти,

 

С настоящето съобщение бихме желали да Ви информираме, че в изпълнение на изискванията на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК) ПроКредит Банк (България) ЕАД събира и предоставя на данъчните органи финансова информация за целите на автоматичния обмен в областта на данъчното облагане. Банката е задължена да подава информация по силата на следните споразумения, които са регламентирани в Раздел IIIa на ДОПК:

1. Междудържавно многостранно споразумение за автоматичен обмен на финансова информация в областта на данъчното облагане на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР): CRS (Common Reporting Standard);

2. Споразумение между правителството на Република България и Съединените американски щати: FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act).

В тази връзка бихме желали да Ви уведомим, че информацията съгласно чл. 142б от ДОПК съдържаща лични данни на клиента, в това число наличност по сметка и реализирани по сметката доходи, може да бъде обект на автоматичен обмен на финансова информация съгласно закона, в рамките на който да бъде предоставена на юрисдикцията/ите, на които съответният клиент е местно лице за данъчни цели. 

В качеството си на предоставяща информация финансова институция, ПроКредит Банк (България) ЕАД прилага процедурите за комплексна проверка на съществуващи и нови финансови сметки на своите клиенти. Това от своя страна налага събиране на допълнителна информация, когато не е налична, за титулярите на сметки, включително крайните собственици на различни юридически лица. В тази връзка можем да се свържем с Вас с молба за предоставяне на допълнителна информация и документи с цел установяване на данъчния Ви статут съгласно изискванията на ДОПК.   

Предвид по-горе казаното, апелираме да попълвате пълно и изчерпателно информацията за Вас или юридическите лица, които представлявате, с цел облекчаване на процеса по комплексна проверка на съществуващи и нови финансови сметки. Напомняме Ви, че непредоставянето на необходимата информация може да бъде причина за отказ от откриване на сметка или закриване на съществуваща такава.

 

С уважение,

ПроКредит Банк (България) ЕАД