Уведомления

Промяна в Тарифите за Физически и Юридически лица считано от 07.04.17

07.02.2017
Промяна в Тарифите за Физически и Юридически лица считано от 07.04.17

Уважаеми клиенти,

 

Бихме искали да Ви уведомим, че с решение на Управителния съвет на ПроКредит Банк (България) ЕАД, влизат в сила следните промени в Тарифите за Юридически лица и Физически лица:

1.    Променя се минималното салдо по депозитни сметки на физически и юридически лицасчитано от 07.02.2017 г. за всички новооткрити депозит и от датата на първия падеж след 07.04.2017 г. за всички текущи депозити, както следва:

           • по депозитни сметки на физически лица от 2 500 на 5 000 валутни единици

           • по депозитни сметки на юридически лица от 5 000 на 10 000 валутни единици

За всички текущи депозитни сметки, които не отговарят на новите условия, считано от датата на първия падеж или олихвяване след 07.04.2017 г., влизат в сила следните промени:

       • Срочни депозити на физически лица в BGN/EUR ще бъдат преоформени в Спестовен влог в съответната валута

          • Срочни депозити на физически лица в USD няма да се олихвяват

          • Срочни депозити на юридически лица в BGN/EUR/USD няма да се олихвяват 

 

2.    Променя се таксата за преводи на хартиен носител за физически и юридически лица, считано от 07.04.2017 г., както следва:

          Изходящи преводи в национална валута

          • към други лица, организации, към бюджета през БИСЕРА на BGN 5;

          • многоредово платежно нареждане през БИСЕРА на BGN 10;        

          • през РИНГС на BGN 25;

          Изходящи преводи в чуждестранна валута

          • СЕПА преводи на EUR 100;

          • преводи извън СЕПА с ТОМ вальор на EUR 100;

          Вътрешнобанкови преводи между клиенти /сметки на клиент на  BGN 5 / EUR 2.50

 

Посочените в т. 2 услуги ще се предлагат само в изброените по-долу офиси:

         • София, бул. Тодор Александров № 26;

         • Пловдив, бул. Княгиня Мария Луиза № 25; 

         • Варна, ул. Ян Хуняди № 31;

         • Бургас, ул. Транспортна.

 

Подробна информация може да получите като се свържете с нас на тел. *7000 или 0700 1 70 70.

 

С уважение,

ПроКредит Банк (България) EАД