Кредити по Европейски програми

Кредити по програма InnovFin

ПроКредит Банк предлага инвестиционни и оборотни кредити на фирми по линия на програма „InnovFin“. Програмата цели чрез предоставяне на гаранции да насърчи финансирането на иновации на малките и средните предприятия.

Сума до 7,5 млн. евро
Валута лева/евро
Лихвен процент преференциални лихви
Такси според Тарифата за Юридически лица на  ПроКредит Банк
Обезпечение изисква се 50% по-малко обезпечение

 

По линия на програма „InnovFin “ ПроКредит Банк предоставя кредити на:

 • предприятия с фокус върху изследователска и развойна дейност;
 • предприятия, които оперират на пазара от по-малко от 12 години и работната им сила или оборот са се увеличавали поне с 20% ежегодно в период от 3 години;
 • предприятия, които оперират на пазара от по-малко от 7 години и разходите им за изследователска и иновативна дейност представляват поне 5% от общата сума на оперативните разходи;
 • предприятия, които предприемат иновативни инвестиции. Тези инвестиции могат да бъдат: внедряване на нови или значими подобрения на настоящи продукти, стоки или услуги; нововъведения в производствените процеси; реорганизации в работните процеси, както и нови маркетингови методи и концепции. 

Чрез механизма за гарантиране InnovFin се осигуряване финансиране за иновативните фирми в конкретни проекти, които водят до повишаване на конкурентоспособността и продуктивността, намаляване на оперативните разходи, както и подобряване на условията на работното място.

Финансирането по Договора за кредит с Кредитополучателя се осъществява чрез Механизма за гарантиране InnovFin за малки и средни предприятия, с финансовата подкрепа на Европейския съюз по Финансови инструменти Horizon 2020 и Европейския фонд за Стратегически инвестиции (ЕФСИ), създаден по силата на Плана за инвестиции за Европа. Целта на ЕФСИ е да улесни финансовата подкрепа и осъществяването на производствени инвестиции в Европейския съюз и да осигури по-голям достъп до финансиране.

Кредити по Европейски програми

Кредитите по европейски програми имат за цел да улеснят достъпа на малките и средни предприятия до финансиране, което им дава възможност да повишат своята конкурентоспособност на пазара. Поради това тези кредити се отпускат при изключително изгодни условия - по-ниски лихви, такси и обезпечения. Не пропускайте тази възможност за  развитие на Вашия бизнес и изберете с помощта ПроКредит Банк кредита, който най-добре отговаря на Вашите нужди.

Кредити в сътрудничество с ЕИБ

 

ПроКредит Банк, в сътрудничество с Европейската Инвестиционна Банка, предлага инвестиционни и оборотни кредити за малки и средни предприятия (МСП), определени като предприятия с до 250 служители или фирми със средна капитализация, определени като предприятия с мин. 250, но не повече от 3 000 служители (на пълно работно време).

Европейската Инвестиционна Банка, финансовата институция на Европейския съюз, основана през 1958 по силата на Договора от Рим, участва наравно с ПроКредит Банк (България) ЕАД във финансиране на инвестиционни проекти като част от целите на Европейския съюз.

Допустими проекти:

 • Покупка, ремонт или разширение на дълготрайни активи
 • Финансиране на недълготрайни активи
 • Оборотни средства

Параметри на кредита:

Сума до 12,5 млн. евро 
Срок мин. 24 месеца
Валута лева / евро
Лихвен процент преференциален лихвен процент
Такси съгласно Тарифата на банката за Юридически лица

 

JEREMIE Гаранционен инструмент за търговско финансиране

   

ПроКредит Банк предлага документарни операции и оборотно финансиране по линия на Гаранционен инструмент за търговско финансиране (JEREMIE Documentary Finance Guarantee Facility) при облекчени условия и минимум 50% по-малко обезпечение на трансакциите, като цели да улесни и насърчи малките и средни предприятия в страната.

Критерии за допустимост на предприятията:

 • Малки и средни предприятия с до 250 служители или малки междинни предприятия с до 499 служители, които са регистрирани и оперират на територията на Република България;
 • Предприятията следва да са икономически жизнеспособни и да не са в затруднено положение или изключваща ситуация;
 • За последните три години предприятието да не е получавало повече от 200 000 евро De Minimis помощи.

Критерии за допустимост на трансакциите:

 • Финансирането може да бъде под формата на:
  - банкова гаранция или акредитив
  - оборотен кредит на вноски, кредитна линия или овърдрафт
  - кредитна линия със смесена цел - за документарни операции оборотни средства
 • Сума на трансакция - до 3 милиона евро,но не повече от разрешения De Minimis лимит;
 • Валута - EUR, BGN, USD;
 • Срок до 5 години;
 • Трансакциите са нови (рефинансиране на стари кредити, задължения или други трансакции не е допустимо);
 • Трансакциите не могат да финансират дейности в сектор рибарство и аквакултури, първично производство на селскостопански продукти, както и преработка и търговия със селскостопански продукти и други, съгласно Регламент De Minimis;
 • Трансакциите не могат да финансират дейности в областта на производството, търговията на едро и търговията на дребно с изкопаеми горива и техните производни (включително, но не само, рафинирани петролни продукти);
 • Трансакцията не може да се използва за предварително финансиране на безвъзмездни средства.

Трансакциите се ползват с подкрепа в рамките на Гаранционния инструмент за търговско финансиране, изпълняван от Европейския инвестиционен фонд и финансиран от Министерството на икономиката на Република България с национални средства, възстановени от изпълнението на операциите по Инициативата JEREMIE.

Как да кандидатствате?

Вашите действия:

 1. Свържете се с телефонния ни център на 0700 1 70 70 или попълнете нашата форма за контакт и ние ще ви се обадим;
 2. Обсъдете с Експерт Връзки с клиенти желаното от Вас финансиране;
 3. Подайте  искане за кредит и предоставете необходимия набор от документи;
 4. Запознайте ни с Вашия бизнес;
 5. Ще получите отговор в определения срок.

 

Необходими документи за кандидатстване:

 • Попълнено  искане за кредит;
 • Копие от лична карта на собственика на бизнеса;
 • Документи, свързани с дейността на фирмата, представени след съгласуване със служител на банката;
 • Документи за обезпечението по кредита.