Депозити

Характеристики

 • Валута -  BGN, EUR и USD; 
 • Срочност - 12 месеца;
 • Банкови такси - без такси за откриване и месечно обслужване;
 • Олихвяване - лихвата се изплаща ежемесечно на първо число на месеца за предходния. При нарушаване на депозита, изплатените лихви се приспадат от главницата по депозита;
 • Лихвата се изплаща по открита разплащателна сметка в ПроКредит Банк.

Предимства:

 • Управлявате финансите си дистанционно и сигурно, посредством електронно банкиране;
 • На датата на падеж депозитът автоматично се подновява за същия срок, съгласно актуален лихвен бюлетин 
 • Възползвате се от кредитни услуги при специални условия и бързо одобрение.

Ако сте клиент с активна регистрация в електронното банкиране на ПроКредит Банк открийте Вашата депозитна сметка чрез ProB@nking сега.

 

*Вашите спестявания до 196 000 лв. са гарантирани от Фонда за гарантиране на влоговете в банките

Депозити

Когато сте сигурни, че няма да се нуждаете от Вашите спестявания за определен период, най-подходящото решение за Вас е Стандартният срочен депозит.  

Управлявате спестяванията си самостоятелно посредством разплащателна сметка и интернет банкиране.

Лихви

Валута Мин. салдо 12 месеца
BGN/EUR/USD 10 000 0.00%

 

 • Всички лихвени проценти са годишни и се начисляват на база 365/360.
 • Лихвен процент при неспазен падеж на депозита - съгласно действащия Лихвен бюлетин.
 • Индивидуално се договарят:
  -  Лихвените проценти за юридически лица с обща сума по всички сметки (разплащателни/депозитни/FlexSave сметки) над 100 000 евро.
  -  Условия и срокове за финансови институции.