Кредити по Европейски програми

Кредити по програма InnovFin

ПроКредит Банк предлага инвестиционни и оборотни кредити на фирми по линия на програма „InnovFin“. Програмата цели чрез предоставяне на гаранции да насърчи финансирането на иновации на малките и средните предприятия.

Сума до 7,5 млн. евро
Валута лева/евро
Лихвен процент преференциални лихви
Такси според Тарифата за Юридически лица на  ПроКредит Банк
Обезпечение изисква се 50% по-малко обезпечение

 

По линия на програма „InnovFin “ ПроКредит Банк предоставя кредити на:

 • предприятия с фокус върху изследователска и развойна дейност;
 • предприятия, които оперират на пазара от по-малко от 12 години и работната им сила или оборот са се увеличавали поне с 20% ежегодно в период от 3 години;
 • предприятия, които оперират на пазара от по-малко от 7 години и разходите им за изследователска и иновативна дейност представляват поне 5% от общата сума на оперативните разходи;
 • малки и средни предприятия, които предприемат иновативни инвестиции. Тези инвестиции могат да бъдат: внедряване на нови или значими подобрения на настоящи продукти, стоки или услуги; нововъведения в производствените процеси; реорганизации в работните процеси, както и нови маркетингови методи и концепции. 

Чрез механизма за гарантиране InnovFin се осигуряване финансиране за иновативните фирми в конкретни проекти, които водят до повишаване на конкурентоспособността и продуктивността, намаляване на оперативните разходи, както и подобряване на условията на работното място.

Финансирането по Договора за кредит с Кредитополучателя се осъществява чрез Механизма за гарантиране InnovFin за малки и средни предприятия, с финансовата подкрепа на Европейския съюз по Финансови инструменти Horizon 2020 и Европейския фонд за Стратегически инвестиции (ЕФСИ), създаден по силата на Плана за инвестиции за Европа. Целта на ЕФСИ е да улесни финансовата подкрепа и осъществяването на производствени инвестиции в Европейския съюз и да осигури по-голям достъп до финансиране.

Кредити по Европейски програми

Кредитите по европейски програми имат за цел да улеснят достъпа на малките и средни предприятия до финансиране, което им дава възможност да повишат своята конкурентоспособност на пазара. Поради това тези кредити се отпускат при изключително изгодни условия - по-ниски лихви, такси и обезпечения. Не пропускайте тази възможност за  развитие на Вашия бизнес и изберете с помощта ПроКредит Банк кредита, който най-добре отговаря на Вашите нужди.

Кредити в сътрудничество с ЕИБ

 

ПроКредит Банк, в сътрудничество с Европейската Инвестиционна Банка, предлага инвестиционни и оборотни кредити за малки и средни предприятия (МСП), определени като предприятия с до 250 служители или фирми със средна капитализация, определени като предприятия с мин. 250, но не повече от 3 000 служители (на пълно работно време).

Европейската Инвестиционна Банка, финансовата институция на Европейския съюз, основана през 1958 по силата на Договора от Рим, участва наравно с ПроКредит Банк (България) ЕАД във финансиране на инвестиционни проекти като част от целите на Европейския съюз.

Допустими проекти:

 • Покупка, ремонт или разширение на дълготрайни активи
 • Финансиране на недълготрайни активи
 • Оборотни средства

Параметри на кредита:

Сума до 12,5 млн. евро 
Срок мин. 24 месеца
Валута лева / евро
Лихвен процент преференциален лихвен процент
Такси съгласно Тарифата на банката за Юридически лица

 

Гаранционен инструмент за търговско финансиране

   

ПроКредит Банк предлага документарни операции по линия на Гаранционен инструмент за търговско финансиране (JEREMIE Documentary Finance Guarantee Facility) при облекчени условия и минимум 30% по-малко обезпечение на трансакциите, като цели да улесни и насърчи малките и средни предприятия в страната.

Критерии за допустимост на предприятията:

 • Малки и средни предприятия с до 250 служители или малки междинни предприятия с до 499 служители, които са регистрирани и оперират на територията на Република България;
 • Предприятията следва да са икономически жизнеспособни и да не са в затруднено положение или изключваща ситуация;
 • За последните три години предприятието да не е получавало повече от 200 000 евро De Minimis помощи.

Критерии за допустимост на трансакциите:

 • Финансирането може да бъде под формата на банкова гаранция или акредитив, както и кредитна линия за търговски операции;
 • Сума на трансакция - до 3 милиона евро;
 • Валута - EUR, BGN, USD;
 • Срок до 5 години;
 • Трансакциите са нови (рефинансиране на стари кредити, задължения или други трансакции не е допустимо);
 • Трансакциите не могат да финансират дейности в сектор рибарство и аквакултури, първично производство на селскостопански продукти, както и преработка и търговия със селскостопански продукти и други, съгласно Регламент De Minimis;
 • Трансакциите не могат да финансират дейности в областта на производството, търговията на едро и търговията на дребно с изкопаеми горива и техните производни (включително, но не само, рафинирани петролни продукти);
 • Трансакцията не може да се използва за предварително финансиране на безвъзмездни средства.

Трансакциите се ползват с подкрепа в рамките на Гаранционния инструмент за търговско финансиране, изпълняван от Европейския инвестиционен фонд и финансиран от Министерството на икономиката на Република България с национални средства, възстановени от изпълнението на операциите по Инициативата JEREMIE.

Как да кандидатствате?

Вашите действия:

 1. Свържете се с телефонния ни център на 0700 1 70 70 или попълнете нашата форма за контакт и ние ще ви се обадим;
 2. Обсъдете с Експерт Връзки с клиенти желаното от Вас финансиране;
 3. Подайте  искане за кредит и предоставете необходимия набор от документи;
 4. Запознайте ни с Вашия бизнес;
 5. Ще получите отговор в определения срок.

 

Необходими документи за кандидатстване:

 • Попълнено  искане за кредит;
 • Копие от лична карта на собственика на бизнеса;
 • Документи, свързани с дейността на фирмата, представени след съгласуване със служител на банката;
 • Документи за обезпечението по кредита.