Новини

Стабилни резултати и силен ръст – ПроКредит Групата завишава прогнозата за растеж през 2020

20.08.2020
Стабилни резултати и силен ръст – ПроКредит Групата завишава прогнозата за растеж през 2020

Франкфурт на Майн, 13 август 2020 г.

Стабилни резултати и силен ръст – ПроКредит Групата завишава прогнозата за растеж през 2020

• По-високо от очакваното увеличение в размер 5.3% в клиентския кредитен портфейл за първото шестмесечие – Управителният съвет завишава прогнозата за растеж за цялата година до между 8 и 10%.

• Годишен разход по оценка на риска за кредитен риск от 67 базисни пункта в съответствие с очакванията и с високо качество на портфейла

• Консолидираният резултат от 21.7 млн. евро отговаря на годишна възвращаемост на собствения капитал от 5.5% при стабилни разходи и значително повишение в печалбата преди разходи за обезценка

 

ПроКредит Групата, която е активна предимно в югоизточна и източна Европа, отчита добри резултати за първата половина на година въпреки последствията от COVID-19 пандемията. В първото шестмесечие на 2020 г. клиентският кредитен портфейл нараства с 5.3% или 255 млн. евро, (при ръст от 5.0% или 217 млн. евро през първото шестмесечие на 2019 г. Този резултат надвишава прогнозите, съобщавани за цялата 2020 г. Консолидираният резултат от 21.7 млн. евро (спрямо 22.9 млн. евро през първото шестмесечие на 2019 г.) е достигнат въпреки увеличението в разходите за обезценка в размер на 11.6 млн. евро, сравнено със същия период на миналата година. Подобрението в съотношението разход-приход с 4.2 процентни пункта до 66.5% се отразява в значителен ръст от 8.7 млн. евро в печалбата преди данъци и  обезценки, достигайки до 41.8 млн. евро.

Управителният съвет е насърчен от резултатите за първата половина на годината: „Нашият растящ кредитен портфейл показва, че – особено във времена на предизвикателства – е изключително важно за малките и средни предприятия да имат надежден банков партньор. Ние сме убедени, че нашият устойчив бизнес модел, стабилен рисков профил и солидни финансови резултати осигуряват здрава основа за подкрепа на нашите клиенти, дори и в настоящата пазарна обстановка, като същевременно им предоставя атрактивни възможности за ръст.“

Ръст в клиентския кредитен портфейл е постигнат основно в областта на дългосрочните инвестиционни кредити за нови и настоящи МСП клиенти, отразявайки се върху допълнително укрепване на пазарната позиция на групата.

Особено силен растеж е отбелязан в зеления кредитен портфейл, който нараства с 9.9% и беше изключително динамичен в сектора за възобновяемите енергийни източници. Като цяло зеленият портфейл допринася с над 30% за общия ръст, и към 30.06.2020 г. представлява 17.3% от общия кредитен портфейл.

Ръстът в клиентските депозити от 113 млн. евро или 2.6% в първата половина на годината се дължи на увеличение при депозитите на виждане и спестовни влогове. Фактът, че този ръст е генериран от съществуващи и нови бизнес клиенти, както и физически лица, отразява нарастващата атрактивност на ProCredit DIRECT –предлаганите дигитални банкови услуги от ПроКредит Групата. Коефициентът на ликвидно покритие (LCR) на Групата е 142% в края на шестмесечието.

Консолидираният резултат отбеляза минимален спад от 22.9 млн. евро на 21.7 млн. евро спрямо същия период миналата година. Подобрението в нетния лихвен доход е неутрализирано от по-високите разходи за обезценка. Благодарение на ръста в кредитния портфейл нетният лихвен доход нараства с 7.2 млн. евро или 7.8% до 99.9 млн. евро през изминалите 12 месеца. Нетният лихвен марж достига 3.0% - с 0.1 процентни пунктапо-ниско спрямо нивото от предходната година. Спадът се дължи основно на значителните намаления в ключовите лихвени проценти в източноевропейския сегмент.

Разходите за обезценка нарастват с 11.6 млн. евро в сравнение със същия период на миналата година до общо 15.7 млн. евро. Това съответства на годишни разходи за кредитен риск от 67 базисни пункта, което е в съответствие с очакванията. Около 8 млн. евро от тази сума се дължи на обновени макроикономически параметри в модела на кредитния риск. В допълнение на това банките от ПроКредит Групата увеличават провизиите в процеса на текущия индивидуален прегледна всичките кредитни експозиции на бизнес клиенти. Делът на обезценените кредити остава непроменен на 2.5% в сравнение с края на годината. Съотношението на провизии към обезценени кредити нарастваа от 89.1% до 93.6%.

Нетният приход от такси и комисионни отбеляза лек спад от 3.2 млн. евро до 22.6 млн. евро, главно в резултат на намалението при вътрешните и международните преводи по време на COVID-19 пандемията.

Оперативните разходи спадат леко с 0.7 млн. евро до 82.8 млн. евро поради намаляването на административните разходи. Съотношението приходи-разходи намалява с 4.2 процентни пункта до 66.5%.  При стабилни разходи печалбата преди данъци и разходи за обезценки нараства с EUR 8.7 млн. или с 26.2% до 41.8 млн. евро, спрямо предходнатагодина.

Капиталовата адекватност на ПроКредит Групата остава здравословна. Към 30.06.2020 г. базовият собствен капитал от първи ред е 14.1%, като е непроменен спрямо края на 2019. Рисково претеглените активи намаляват въпреки стабилния ръст в портфейла, от части поради ранното въвеждане на нови рискови тегла за  експозиции към малки и средни предприятия от Европейския парламент през юни 2020 г. Основният капитал на Групата включва консолидираната печалба за 2019 г., намалена с планираното плащане на дивиденти в размер една трета от консолидираната печалба. Достатъчната капиталова база продължава да бъде подкрепа на коефициента на ливъридж (leverage ratio) от 10.3% (10.8% към 31.12.2019 г.)

През първата половина на 2020 г. ПроКредит Холдинг получи заем от 100 млн. долара от Международната финансова корпорация (IFC), член на Групата на Световната Банка. Заемът открива допълнителни възможности за ПроКредит банките да предлагат таргетирано финансиране за малки и средни предприятия в настоящата ситуация.

Следвайки стабилния растеж, постигнат през първата половина на годината, Управителният съвет на ПроКредит Холдинг вижда също и възможности за растеж през втората половина. След като прогнозира нисък едноцифрен ръст в клиентския кредитен портфейл в началото на годината, Управителният съвет сега очаква цялостен ръст от между 8% и 10%. Това не взема предвид възможните последици от валутни преоценки в края на годината. Опасността от нова вълна на пандемия и въвеждане на допълнителни рестрикции на местната и международната търговия са основни рискови фактори за тази прогноза.

С разходи за кредитен риск от около 75 базисни пункта, възвращаемостта на собствения капитал за годината се очаква да бъде положителна, но въпреки това по-ниска от миналата година. Това се позовава на предположението, че икономиките на пазарите, в които ПроКредит оперира, ще започнат да се възстановяват във втората половина на годината. Прогнозите за съотношението приходи-разходи (около 70%) и коефициента  на основния капитал (над 13%) също бяха потвърдени.

Шестмесечният отчет на ПроКредит Групата за 2020 г. е достъпен на немски и английски език в раздела за връзки с инвеститорите на уебсайта на ПроКредит Холдинг на адрес: http://www.procredit-holding.com/en/investor-relations/reports-publications/financial-reports/

 

За контакти:

Andrea Kaufmann, Group Communications, ProCredit Holding

Телефон за връзка: +49 69 951 437 138,

E-mail: Andrea.Kaufmann@procredit-group.com

 

За ПроКредит Холдинг АГ & Ко. КГаА

ПроКредит Холдинг АГ & Ко. КГаА, със седалище във Франкфурт на Майн, Германия, е компанията-майка на международната групата ПроКредит, състояща се от банки, специализирани в обслужването на малки и средни предприятия. Повечето банки ПроКредит извършват дейност в Източна и Югоизточна Европа, но групата е представена и в Южна Америка и Германия. Акции на компанията се търгуват на регулирания пазар (Prime Standard) на Франкфуртската фондова борса. Основни акционери на ПроКредит Холдинг са стратегическите инвеститори Zeitinger Invest и инвестиционното дружество на служителите на ПроКредит ProCredit Staff Invest, нидерландската фондация DOEN, KfW (Немската банка за развитие) и IFC (от групата на Световната банка). Като управляваща компания по отношение на групата ПроКредит, съгласно Закона за банките в Германия, ProCredit Holding AG & Co. KGaA се контролира на консолидирано ниво от Германския федерален орган за финансов надзор (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, BaFin) и германската Бундесбанк. Повече информация може да намерите на интернет страницата на компанията: www.procredit-holding.com.

 

Прогнозни изявления

Това съобщение съдържа прогнозни изявления, които не описват минали събития. Те включват изявления относно допусканията и очакванията на ПроКредит Холдинг. Тези изявления се основават на плановете, оценките и прогнозите, които понастоящем са предоставени на ръководството на ПроКредит Холдинг. Следователно прогнозните изявленията се отнасят единствено до датата, на която са направени. ПроКредит Холдинг не поема задължение да актуализира тези изявления в случай на нова информация или бъдещи събития. Прогнозните изявления  включват рискове и несигурност. Редица важни фактори могат да допринесат за това, че действителните резултати да се различават съществено от направените прогнози. Тези фактори могат да включват големи сътресения в еврозоната, значителна промяна във външната търговия или парична политика, влошаване на лихвения марж или силно колебание на валутния курс. Проявлението на някой от тези фактори, може да окаже влияние за намаляване на ръста на кредитния портфейл и увеличаване на просрочените кредити и това да доведе до по-ниска рентабилност.