Депозитна сметка

Депозитна сметка

Когато сте сигурни, че няма да се нуждаете от Вашите спестявания за определен период, най-подходящото решение за Вас е Стандартният срочен депозит.  

Управлявате спестяванията си самостоятелно посредством разплащателна сметка и интернет банкиране.

Характеристики

  • Валута -  BGN, EUR и USD; 
  • Срочност - 12 месеца;
  • Банкови такси - без такси за откриване и месечно обслужване;
  • Олихвяване - лихвата се изплаща ежемесечно на първо число на месеца за предходния. При нарушаване на депозита, изплатените лихви се приспадат от главницата по депозита;
  • Лихвата се изплаща по открита разплащателна сметка в ПроКредит Банк.

Предимства:

  • Управлявате финансите си дистанционно и сигурно, посредством електронно банкиране;
  • На датата на падеж депозитът автоматично се подновява за същия срок, съгласно актуален лихвен бюлетин;
  • Възползвате се от кредитни услуги при специални условия и бързо одобрение.

Ако сте клиент с активна регистрация в електронното банкиране на ПроКредит Банк открийте Вашата депозитна сметка чрез ProB@nking сега.

*Вашите спестявания до 196 000 лв. са гарантирани от Фонда за гарантиране на влоговете в банките

 

Лихви

  Минимално салдо 12 мес.
BGN/ EUR/ USD 10 000 0.00%
  • Всички лихвени проценти са годишни и се начисляват на база 365/360.
  • Лихвен процент при неспазен падеж на депозита - съгласно действащия Лихвен бюлетин.